[Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka] - Art. 80. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  80.  [Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka]
1. 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1)
660 zł 7  miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2)
1000 zł 8  miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
1a. 
(uchylony).
2. 
(uchylony)
3. 
(uchylony)
4. 
(uchylony)
5. 
(uchylony)
7 Aktualna kwota jest ustalana na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.
8 Aktualna kwota jest ustalana na podstawie art. 86 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy.