Art. 80. - [Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.177 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  80.  [Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka]
1. 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1)
1002 zł 9  miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2)
1517 zł 10  miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
1a. 
(uchylony).
2. 
(uchylony)
3. 
(uchylony)
4. 
(uchylony)
5. 
(uchylony)
9 Kwota podana zgodnie z pkt 1 lit. a obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. (M.P.2024.230).
10 Kwota podana zgodnie z pkt 1 lit. b obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. (M.P.2024.230).