Monitor Polski

M.P.2016.389

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012-2015

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2012-2015 wyniósł:
w 2012 roku: deficyt 60 159 mln zł,

w 2013 roku: deficyt 66 697 mln zł,

w 2014 roku: deficyt 56 958 mln zł,

w 2015 roku: deficyt 46 666 mln zł.