Monitor Polski

M.P.2015.358

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.) za lata 2011-2014 wyniósł:
w 2011 roku: deficyt 76 174 mln zł,

w 2012 roku: deficyt 60 433 mln zł,

w 2013 roku: deficyt 66 735 mln zł,

w 2014 roku: deficyt 55 241 mln zł.