Art. 38b. - [Ogłaszanie danych o wyniku nominalnym oraz łącznej dynamice wartości produktu krajowego brutto] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1270 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 października 2023 r.
Art.  38b.  [Ogłaszanie danych o wyniku nominalnym oraz łącznej dynamice wartości produktu krajowego brutto]

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 16 kwietnia:

1)
wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwany dalej "wynikiem nominalnym", za ostatnie cztery lata;
2)
łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za ostatnie sześć lat;
3)
wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących, ustalany jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat, liczonych do roku poprzedzającego o dwa lata rok budżetowy.