Wykonywanie przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych.

Monitor Polski

M.P.1968.5.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I KOMUNIKACJI
z dnia 24 stycznia 1968 r.
w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) oraz w związku z § 6 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Powierza się czuwanie nad porządkiem ruchu na drogach publicznych w zakresie ustalonym w niniejszym zarządzeniu:
1)
organom liniowej służby drogowej,
2)
wojewódzkim zarządom dróg publicznych i rejonom eksploatacji dróg publicznych,
3)
wydziałom komunikacji prezydiów wojewódzkich rad narodowych,
4)
powiatowym zarządom dróg lokalnych.
1. 1
W organach liniowej służby drogowej:
1)
kierownicy obwodów i ich zastępcy oraz technicy (starsi technicy) w obrębie obwodów dróg państwowych oraz
2)
nadzorcy dróg i mostów w obrębie sekcji drogowych dróg lokalnych, a dróżnicy w obrębie odcinków dróżniczych tych dróg

mogą zatrzymywać autobusy oraz pojazdy oznaczone w sposób określony w § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów (Monitor Polski Nr 10, poz. 75), a w okresie ograniczeń ruchu ze względów technicznych - wszystkie pojazdy ciężarowe, i dokonywać kontroli w zakresie zachowania warunków używania tych pojazdów.

2. 2
Organy wymienione w § 1 pkt 2-4 upoważnione są w granicach swej terytorialnej właściwości do wykonywania kontroli:
1)
pojazdów w zakresie przysługującym organom liniowej służby drogowej,
2)
na drogach publicznych w zakresie przestrzegania przepisów § 42 ust. 4-8, § 44 ust. 1 i § 171 ust. 2-6 i 8, a w odniesieniu do pojazdów z gąsienicowym mechanizmem napędowym również przepisów § 172 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183).
3.
Organy wymienione w § 1 mogą zatrzymywać i kontrolować pojazdy tylko w ciągu dnia (od świtu do zmroku).
1.
Osoby wykonujące kontrolę zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia obowiązane są okazać kierującemu zatrzymanym pojazdem legitymację upoważniającą do kontroli.
2.
Legitymacje (ust. 1) wydaje wydział komunikacji prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Wzór legitymacji ustali Minister Komunikacji.
Osoby wykonujące kontrolę (§ 3) obowiązane są:
1)
posługiwać się w celu zatrzymywania pojazdu wyłącznie tarczą lub latarką ze światłem czerwonym,
2)
w razie stwierdzonego uchybienia przepisom, o których mowa w § 2, zakazać dalszej jazdy.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą pojazdów jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem pojazdów przedsiębiorstw podległych tym ministrom oraz pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1972 r. (M.P.72.10.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 marca 1972 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 stycznia 1972 r. (M.P.72.10.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 marca 1972 r.