Zm.: zarządzenie w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych.

Monitor Polski

M.P.1972.10.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I KOMUNIKACJI
z dnia 19 stycznia 1972 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) oraz w związku z § 6 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 8 lutego 1963 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W § 2 zarządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych (Monitor Polski Nr 5, poz. 31) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W organach liniowej służby drogowej:

1) kierownicy obwodów i ich zastępcy oraz technicy (starsi technicy) w obrębie obwodów dróg państwowych oraz

2) nadzorcy dróg i mostów w obrębie sekcji drogowych dróg lokalnych, a dróżnicy w obrębie odcinków dróżniczych tych dróg

mogą zatrzymywać autobusy oraz pojazdy oznaczone w sposób określony w § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów (Monitor Polski Nr 10, poz. 75), a w okresie ograniczeń ruchu ze względów technicznych - wszystkie pojazdy ciężarowe, i dokonywać kontroli w zakresie zachowania warunków używania tych pojazdów.

2. Organy wymienione w § 1 pkt 2-4 upoważnione są w granicach swej terytorialnej właściwości do wykonywania kontroli:

1) pojazdów w zakresie przysługującym organom liniowej służby drogowej,

2) na drogach publicznych w zakresie przestrzegania przepisów § 42 ust. 4-8, § 44 ust. 1 i § 171 ust. 2-6 i 8, a w odniesieniu do pojazdów z gąsienicowym mechanizmem napędowym również przepisów § 172 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183)."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia.