Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. - M.P.1973.51.289 - OpenLEX

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1973.51.289

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 10 listopada 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 października 1973 r. zarządzeń i innych aktów prawnych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz innych ministrów w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne dotyczące spraw należących obecnie do zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1971 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1971 r. Nr 22, poz. 148 i z 1972 r. Nr 23, poz. 135).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń i innych aktów prawnych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz innych ministrów w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 października 1973 r.
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
I. Zarządzenie b. Ministra

Budownictwa

127.X.1956 r.w sprawie ustanowienia regulaminu odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina"1956 r. Nr 93, poz. 1043
II. Zarządzenia b. Przewodniczącego

Komitetu Budownictwa, Urbanistyki

i Architektury

2w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych:
9.I.1961 r.za rok 19601961 r. Nr 8, poz. 45
2.III.1962 r.za rok 19611962 r. Nr 32, poz. 152
19.III.1963 r.za rok 19621963 r. Nr 28, poz. 146
312.IV.1961 r.w sprawie ustalania wynagrodzeń za rozruch zespołów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych wykonywany przez przedsiębiorstwa (jednostki) uspołecznione1961 r. Nr 39, poz. 184
4w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu:
4.V.1961 r.za rok 19601961 r. Nr 38, poz. 176
9.VII.1962 r.za rok 19611962 r. Nr 58, poz. 277
3.VI.1963 r.za rok 19621963 r. Nr 51, poz. 260
III. Zarządzenia Ministra Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

Budowlanych:

522.X.1958 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych1958 r. Nr 88, poz. 495 i z 1959 r. Nr 6, poz. 27
627.VIII.1959 r.o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowych1959 r. Nr 78, poz. 412 oraz Dziennik Budownictwa z 1961 r. Nr 3, poz. 9 i z 1962 r. Nr 14, poz. 72
77.XI.1959 r.w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej1959 r. Nr 97, poz. 521, 1969 r. Nr 19, poz. 159 i 1971 r. Nr 6, poz. 37
828.XII.1959 r.w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi1960 r. Nr 2, poz. 9
917.X.1963 r.w sprawie pobierania z gruntów kruszywa naturalnego1963 r. Nr 80, poz. 392
10w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu:
27.IV.1964 r.za rok 19631964 r. Nr 38, poz. 175
27.II.1965 r.za rok 19641965 r. Nr 16, poz. 64
25.IV.1966 r.za rok 19651966 r. Nr 19, poz. 105
24.VI.1967 r.za rok 19661967 r. Nr 37, poz. 179
27.III.1968 r.za rok 19671968 r. Nr 14, poz. 90
22.IV.1969 r.za rok 19681969 r. Nr 18, poz. 154
1.IV.1970 r.za rok 19691970 r. Nr 11, poz. 92
14.VI.1971 r.za rok 19701971 r. Nr 34, poz. 224
25.V.1972 r.za rok 19711972 r. Nr 31, poz. 172
16.V.1973 r.za rok 19721973 r. Nr 23, poz. 143
11w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych:
30.V.1964 r.za rok 19631964 r. Nr 38, poz. 176
27.II.1965 r.za rok 19641965 r. Nr 16, poz. 65
28.II.1966 r.za rok 19651966 r. Nr 9, poz. 64
1.III.1967 r.za rok 19661967 r. Nr 16, poz. 76
12.III.1968 r.za rok 19671968 r. Nr 13, poz. 80
15.IV.1969 r.za rok 19681969 r. Nr 16, poz. 124
1.IV.1970 r.za rok 19691970 r. Nr 11, poz. 91
14.VI.1971 r.za rok 19701971 r. Nr 34, poz. 223
25.III.1972 r.za rok 19711972 r. Nr 25, poz. 142
16.V.1973 r.za rok 19721973 r. Nr 23, poz. 142
1229.XII.1966 r.w sprawie zasad tworzenia, planowania i korzystania z funduszu konkursowego w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektów1967 r. Nr 7, poz. 34
1329.VIII.1967 r.w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych dla niektórych materiałów budowlanych1967 r. Nr 50, poz. 249
141)24.VIII.1968 r.w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych, realizowanych przez spółdzielnie pracy1968 r. Nr 37, poz. 260 i 1971 r. Nr 3, poz. 13
1530.VII.1969 r.w sprawie zasad i warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz rozliczeń za te prace1969 r. Nr 38, poz. 311
162)29.VIII.1969 r.w sprawie tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania1969 r. Nr 44, poz. 351
1730.VIII.1969 r.w sprawie zasad organizacji, zakresu i trybu działania terenowych zespołów usług projektowych1969 r. Nr 44, poz. 352
183)27.XII.1969 r.w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników terenowych zespołów usług projektowych oraz wynagrodzeń komisji wyceny prac projektowych działających w tych zespołach1970 r. Nr 2, poz. 14
1911.II.1970 r.w sprawie ogólnych warunków umów o realizację inwestycji i o wykonanie remontów budowlanych1970 r. Nr 7, poz. 66 i 1973 r. Nr 30, poz. 188
202)25.VI.1970 r.w sprawie przystosowania jednostek projektowania do nowoczesnych metod projektowania1970 r. Nr 22, poz. 177
2124.II.1971 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy kruszywa budowlanego1971 r. Nr 16, poz. 113
2226.X.1971 r.w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia1971 r. Nr 53, poz. 345
234)18.I.1972 r.w sprawie zasad i trybu realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych1972 r. Nr 8, poz. 55
2431.VII.1972 r.w sprawie warunków usługowego wypału cegły surowej wysuszonej i zasad odpłatności za te usługi1972 r. Nr 43, poz. 232
IV. Instrukcja Ministra Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlanych

255.II.1959 r.wytyczne dla wydziałów budownictwa prezydiów rad narodowych w sprawie wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie1959 r. Nr 22, poz. 102

1) oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

2) oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki

3) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac

4) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej