Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. - M.P.1971.22.148 - OpenLEX

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1971.22.148

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1972 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 29 marca 1971 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 marca 1972 r., wykaz obowiązujących aktów prawnych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, b. Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa, b. Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz b. Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ogłoszonych w Monitorze Polskim. 1
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ

obowiązujących aktów prawnych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, b. Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa, b. Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz b. Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 marca 1972 r.
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. Zarządzenia b. Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, b. Ministra Budownictwa Przemysłowego i b. Ministra Budownictwa:
11)(skreślona)
21)(skreślona)
327.X.1956 r.w sprawie ustanowienia regulaminu odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina"1956 r. Nr 93, poz. 1043
II. Zarządzenia b. Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury:
421.VII.1958 r.w sprawie szczegółowego określenia formy tablic informacyjnych w miejsca wykonywania robót budowlanych1958 r. Nr 63, poz. 367
512.XI.1958 r.w sprawie wytycznych dla wyznaczania terenów budownictwa jednorodzinnego1958 r. Nr 89, poz. 501 i 1963 r. Nr 52, poz. 265
III. Zarządzenia b. Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury:
6w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych:
9.I.1961 r.za rok 19601961 r. Nr 8, poz. 45
2.III.1962 r.za rok 19611962 r. Nr 32, poz. 152
19.III.1963 r.za rok 19621963 r. Nr 28, poz. 146
712.IV.1961 r.w sprawie ustalania wynagrodzeń za rozruch zespołów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych wykonywany przez przedsiębiorstwa (jednostki) uspołecznione1961 r. Nr 39, poz. 184
8(skreślona)
9w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu:
4.V.1961 r.za rok 19601961 r. Nr 38, poz. 176
9.VII.1962 r.za rok 19611962 r. Nr 58, poz. 277
3.VI.1963 r.za rok 19621963 r. Nr 51, poz. 260
1017.V.1961 r.w sprawie projektowania publicznych rozmównic telefonicznych w mieszkaniowym budownictwie osiedlowym1961 r. Nr 53, poz. 230
11(skreślona)
IV. Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
12(skreślona)
13(skreślona)
14(skreślona)
15*)(skreślona)
1622.X.1958 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych1958 r. Nr 88, poz. 495 i 1959 r. Nr 6, poz. 27
17(skreślona)
1814.II.1959 r.w sprawie trybu ustalania cen na wyroby i opłat (taryf) za usługi w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1959 r. Nr 19, poz. 86
19(skreślona)
2027.VII.1959 r.w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych1959 r. Nr 69, poz. 364
2127.VIII.1959 r.o gospodarowaniu stalą przy robotach budowlano-montażowych1959 r. Nr 78, poz. 412 oraz Dziennik Budownictwa z 1961 r. Nr 3, poz. 9, i z 1962 r. Nr 14, poz. 72
2210.IX.1959 r.o sporządzaniu i uzupełnianiu mierniczych planów robót górniczych w zakładach górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1959 r. Nr 83, poz. 442
237.XI.1959 r.w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej1959 r. Nr 97, poz. 521, 1969 r. Nr 19, poz. 159 i 1971 r. Nr 6, poz. 37
2428.XII.1959 r.w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi1960 r. Nr 2, poz. 9
2513.VI.1960 r.w sprawie oznakowania pojazdów samochodowych należących do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz przez niego nadzorowanych1960 r. Nr 56, poz. 269
2626.VI.1962 r.w sprawie ustalenia stanowisk służbowych kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w Resortowej Komisji Arbitrażowej1962 r. Nr 55, poz. 263
2726.VII.1962 r.w sprawie przekazania uprawnień do ustanawiania norm branżowych (BN)1962 r. Nr 61, poz. 293 i 1963 r. Nr 58 poz. 302
285.VIII.1963 r.w sprawie normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji1963 r. Nr 73, poz. 366
291.X.1963 r.w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1963 r. Nr 76, poz. 377
3017.X.1963 r.w sprawie pobierania z gruntów kruszywa naturalnego1963 r. Nr 80, poz. 392
31w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu:
27.IV.1964 r.za rok 19631964 r. Nr 38, poz. 175
27.II.1965 r.za rok 19641965 r. Nr 16, poz. 64
25.IV.1966 r.za rok 19651966 r. Nr 19, poz. 105
24.VI.1967 r.za rok 19661967 r. Nr 37, poz. 179
27.III.1968 r.za rok 19671968 r. Nr 14, poz. 90
22.IV.1969 r.za rok 19681969 r. Nr 18, poz. 154
1.IV.1970 r.za rok 19691970 r. Nr 11, poz. 92
14.VI.1971 r.za rok 19701971 r. Nr 34, poz. 224
32w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych:
30.V.1964 r.za rok 19631964 r. Nr 38, poz. 176
27.II.1965 r.za rok 19641965 r. Nr 16, poz. 65
28.II.1966 r.za rok 19651966 r. Nr 9, poz. 64
1.III.1967 r.za rok 19661967 r. Nr 16, poz. 76
12.III.1968 r.za rok 19671968 r. Nr 13, poz. 80
15.IV.1969 r.za rok 19681969 r. Nr 16, poz. 124
1.IV.1970 r.za rok 19691970 r. Nr 11, poz. 91
14.VI.1971 r.za rok 19701971 r. Nr 34, poz. 223
33(skreślona)
3430.III.1966 r.w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeń budownictwa1966 r. Nr 16, poz. 91
352)12.V.1966 r.w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi1966 r. Nr 24, poz. 124
3626.XI.1966 r.w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych1966 r. Nr 67, poz. 320
3729.XII.1966 r.w sprawie zasad tworzenia, planowania i korzystania z funduszu konkursowego w państwowych biurach (samodzielnych pracowniach) projektów1967 r. Nr 7, poz. 34
3829.VIII.1967 r.w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych dla niektórych materiałów budowlanych1967 r. Nr 50, poz. 249
392)19.IV.1968 r.w sprawie koordynacji prac w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach miast, osiedli i wsi oraz projektów wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi z pracami dotyczącymi scalenia i wymiany gruntów1968 r. Nr 19, poz. 122
403)24.VIII.1968 r.w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych, realizowanych przez spółdzielnie pracy1968 r. Nr 37, poz. 260 i 1971 r. Nr 3, poz. 13
413)2.X.1968 r.w sprawie zasad współpracy terenowych organów planowania gospodarczego i terenowych organów miejscowego planowania przestrzennego1968 r. Nr 46, poz. 322
41a30.VI.1969 r.w sprawie wytycznych o planowym budownictwie na wsi i o wymianie łatwo zapalnych pokryć dachowych oraz w sprawie zespołów odbudowy, przebudowy lub budowy wsi i ramowego regulaminu dla tych zespołów1969 r. Nr 33, poz. 245
4230 VII 1969 r.w sprawie zasad i warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz rozliczeń za te prace1969 r. Nr 38, poz. 311
4321.VIII.1969 r.w sprawie niektórych zasad premiowania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych1969 r. Nr 42, poz. 336
444)29.VIII.1969 r.w sprawie tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania1969 r. Nr 44, poz. 351
4530.VIII.1969 r.w sprawie zasad organizacji, zakresu i trybu działania terenowych zespołów usług projektowych1969 r. Nr 44, poz. 352
4616.IX.1969 r.w sprawie realizacji budownictwa poza terenami budowlanymi oraz w czasie poprzedzającym wyznaczenie terenów budowlanych1969 r. Nr 43, poz. 342
4728.X.1969 r.w sprawie planów realizacyjnych1969 r. Nr 48, poz. 373
48(skreślona)
495)27.XII.1969 r.w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników terenowych zespołów usług projektowych oraz wynagrodzeń komisji wyceny prac projektowych działających w tych zespołach1970 r. Nr 2, poz. 14
50(skreślona)
5111.II.1970 r.w sprawie ogólnych warunków umów o realizacje inwestycji i o wykonanie remontów budowlanych1970 r. Nr 7, poz. 66
52(skreślona)
534)25.VI.1970 r.w sprawie przystosowania jednostek projektowania do nowoczesnych metod projektowania1970 r. Nr 22, poz. 177
53a24.II.1971 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy kruszywa budowlanego1971 r. Nr 16, poz. 113
53b26.X.1971 r.w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia1971 r. Nr 53, poz. 345
53c2.XI.1971 r.w sprawie uchylenia przepisów dotyczących odbywania wstępnego stażu pracy absolwentów szkół w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych1971 r. Nr 54, poz. 355
53d30.XI.1971 r.w sprawie zmiany przepisów o normatywach cykli budowy1971 r. Nr 57, poz. 368
53e18.I.1972 r.w sprawie zasad i trybu realizacji ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań spółdzielczych1972 r. Nr 8, poz. 55
V. Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
545.II.1959 r.Wytyczne dla wydziałów budownictwa prezydiów rad narodowych w sprawie wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie1959 r. Nr 22, poz. 102

_________

1) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

2) oraz Ministra Rolnictwa

3) oraz Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

4) oraz Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki

5) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac

*) nie dotyczy wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych

1 Preambuła zmieniona przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 22 marca 1972 r. (M.P.72.23.135) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 17 kwietnia 1972 r.
2 Załącznik zmieniony przez pkt 1 i2 obwieszczenia z dnia 22 marca 1972 r. (M.P.72.23.135) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 17 kwietnia 1972 r.