Monitor Polski

M.P.1973.29.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 czerwca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 czerwca 1973 r., wykaz obowiązujących zarządzeń Ministra Obrony Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 34, poz. 260 i z 1971 r. Nr 30, poz. 191).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Ministra Obrony Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 1 czerwca 1973 r.
Lp.Data zarządzeniaTytuł zarządzenia (w sprawie)Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
16.XI.1951 r.w sprawie określenia władz wojskowych uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewozowe i o trybie postępowania w tych sprawach1951 r. Nr A-95, poz. 1322
27.IV.1953 r.w sprawie trybu postępowania przy zabezpieczaniu i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujących się w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych1953 r. Nr A-35, poz. 445
31)25.II.1956 r.w sprawie zasad i trybu postępowania z depozytami stanowiącymi sprzęt i ekwipunek wojskowy oraz przedmioty, których posiadanie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej1956 r. Nr 40, poz. 511
46.VIII.1958 r.w sprawie warunków i trybu zaliczania studiów odbytych w szkołach wyższych za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyskanych w akademiach wojskowych za granicą1958 r. Nr 64, poz. 370
52)25.III.1960 r.w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy1960 r. Nr 29, poz. 140
63)18.II.1962 r.w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg1962 r. Nr 25, poz. 105
75.III.1962 r.w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych1962 r. Nr 25, poz. 103
82.V.1962 r.w sprawie określenia wysokości stawek zryczałtowanych wynagrodzenia za przejściowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych w pomieszczeniach1962 r. Nr 42, poz. 196
922.V.1962 r.w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych1962 r. Nr 59, poz. 282
1021.XII.1962 r.w sprawie określenia organu wojskowego właściwego do wydawania pozwoleń na wywóz za granicę broni palnej typu wojskowego innej niż broń palna krótka1963 r. Nr 4, poz. 16
1125.IV.1963 r.w sprawie określenia, jakiego rodzaju wynalazki i wzory użytkowe wchodzą w zakres obrony Państwa1963 r. Nr 38, poz. 187
121)12.XII.1963 r.w sprawie podawania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej danych dotyczących tych jednostek po zderzeniu się na morzu lub wodach śródlądowych ze statkami lub wodnosamolotami1963 r. Nr 97, poz. 459
131.II.1964 r.w sprawie sporządzania opinii o żołnierzach zwolnionych ze służby wojskowej, wymaganej przy przyjmowaniu do pracy na stanowiska kierownicze lub związane z odpowiedzialnością materialną1964 r. Nr 12, poz. 54
1422.X.1964 r.w sprawie zasad uczestniczenia żołnierzy w zgromadzeniach organizowanych poza wojskiem1964 r. Nr 80, poz. 377
154)10.VIII.1966 r.w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych, poruszających się w kolumnach1966 r. Nr 43, poz. 219 i 1969 r. Nr 5, poz. 47
1620.III.1967 r.w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych1967 r. Nr 22, poz. 104
1715.VI.1967 r.w sprawie określenia organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia w trybie administracyjnym egzekucji niektórych należności z wynagrodzenia za pracę1967 r. Nr 35, poz. 164
185)4.VI.1968 r.w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony1968 r. Nr 25, poz. 163
1916.VII.1968 r.w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"1968 r. Nr 33, poz. 223
201)15.X.1968 r.w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwiania spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin1968 r. Nr 44, poz. 315 i z 1973 r. Nr 4, poz. 30
211)27.XI.1968 r.w sprawie udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą1968 r. Nr 52, poz. 362
226)27.XII.1968 r.w sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych planowych wykonywanych w szkołach wyższych1969 r. Nr 4, poz. 40
231)18.III.1969 r.w sprawie doręczania kart powołania i wezwać imiennych do czynnej służby wojskowej1969 r. Nr 34, poz. 257
249.V.1970 r.w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i postępowania z tymi dokumentami1970 r. Nr 15, poz. 129
2523.XI.1970 r.w sprawie objęcia przysposobieniem obronnym młodzieży uczęszczającej do szkół, nie będących szkołami średnimi1970 r. Nr 40, poz. 305
261)30.XII.1970 r.w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku1971 r. Nr 4, poz. 24
2719.VII.1971 r.w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych1971 r. Nr 43, poz. 274, z 1972 r. Nr 51, poz. 271 i z 1973 r. Nr 11, poz. 64
281)7.XI.1972 r.w sprawie współdziałania w akcjach ratowniczych wojskowych straży pożarnych i pododdziałów jednostek wojskowych z terenowymi strażami pożarnymi1972 r. Nr 54, poz. 290
2916.I.1973 r.w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze1973 r. Nr 4, poz. 29
3016.I.1973 r.w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków dla celów związanych z przyznawaniem żołnierzom i ich rodzinom świadczeń odszkodowawczych i rentowych1973 r. Nr 4, poz. 30
317)24.II.1973 r.w sprawie zasad udzielania nauczycielom akademickim zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie zarobkowe1973 r. Nr 11, poz. 65
3222.V.1973 r.w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet1973 r. Nr 23, poz. 139

1) wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych

2) wspólnie z Ministrami Zdrowia i Spraw Wewnętrznych

3) wspólnie z Ministrem Handlu Zagranicznego

4) wspólnie z Ministrami Komunikacji i Spraw Wewnętrznych

5) wspólnie z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej

6) wspólnie z Ministrami: Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury i Sztuki i Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

7) wspólnie z Ministrami: Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Oświaty i Wychowania, Spraw Wewnętrznych oraz Żeglugi i Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.