Monitor Polski

M.P.1969.34.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1971 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 lipca 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 lutego 1971 r., wykaz obowiązujących zarządzeń Ministra Obrony Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim. 1
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Ministra Obrony Narodowej ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 1 lutego 1969 r.
Lp.Data zarządzeniaTytuł zarządzenia (w sprawie)Zarządzenie ogłoszone

(rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)

1234
16.XI.1951 r.w sprawie określenia władz wojskowych uprawnionych do zgłaszania zapotrzebowań na środki przewozowe i o trybie postępowania w tych sprawach1951 r. Nr A-95, poz. 1322
27.IV.1953 r.w sprawie trybu postępowania przy zabezpieczaniu i unieszkodliwianiu ujawnionych w terenie i znajdujących się w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych1953 r. Nr A-35, poz. 445
31)6.X.1953 r.w sprawie współdziałania wojskowych straży pożarnych z terenowymi i zakładowymi strażami pożarnymi oraz sposobu przeprowadzania akcji ratowniczej obiektów wojskowych przez straże pożarne1953 r. Nr A-96, poz. 1339
42)25.II.1956 r.w sprawie zasad i trybu postępowania z depozytami stanowiącymi sprzęt i ekwipunek wojskowy oraz przedmioty, których posiadanie wymaga zezwolenia organów administracji państwowej1956 r. Nr 40, poz. 511
56.VIII.1958 r.w sprawie warunków i trybu zaliczania studiów odbytych w szkołach wyższych za granicą na poczet studiów w akademiach wojskowych oraz warunków i trybu nostryfikacji dyplomów uzyskanych w akademiach wojskowych za granicą1958 r. Nr 64, poz. 370
63)(skreślona)
7(skreślona)
84)25.III.1960 r.w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy1960 r. Nr 29, poz. 140
95)(skreślona)
102)(skreślona)
116)18.II.1962 r.w sprawie zasad i trybu odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg1962 r. Nr 25, poz. 105
125.III.1962 r.w sprawie określenia pomieszczeń nie podlegających zajęciu na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych1962 r. Nr 25, poz. 103
132.V.1962 r.w sprawie określenia wysokości stawek zryczałtowanych wynagrodzenia za przejściowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych w pomieszczeniach1962 r. Nr 42, poz. 196
1422.V.1962 r.w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych1962 r. Nr 59, poz. 282
1521.XII.1962 r.w sprawie określenia organu wojskowego właściwego do wydawania pozwoleń na wywóz za granicę broni palnej typu wojskowego innej niż broń palna krótka1963 r. Nr 4, poz. 16
1625.IV.1963 r.w sprawie określenia, jakiego rodzaju wynalazki i wzory użytkowe wchodzą w zakres obrony Państwa1963 r. Nr 38, poz. 187
1724.X.1963 r.w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe i gospodarstwa pomocnicze podległe Ministrowi Obrony Narodowej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej1963 r. Nr 85, poz. 411
182)12.XII.1963 r.w sprawie podawania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej danych dotyczących tych jednostek po zderzeniu się na morzu lub wodach śródlądowych ze statkami lub wodnosamolotami1963 r. Nr 97, poz. 459
191.II.1964 r.w sprawie sporządzania opinii o żołnierzach zwolnionych ze służby wojskowej, wymaganej przy przyjmowaniu do pracy na stanowiska kierownicze lub związane z odpowiedzialnością materialną1964 r. Nr 12, poz. 54
2022.X.1964 r.w sprawie zasad uczestniczenia żołnierzy w zgromadzeniach organizowanych poza wojskiem1964 r. Nr 80, poz. 377
217)(skreślona)
2210.VIII.1966 r.w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych, poruszających się w kolumnach1966 r. Nr 43, poz. 219 i 1969 r. Nr 5, poz. 47
2315.IX.1966 r.w sprawie uprawnień uczestników ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej w zakresie odbywania służby wojskowej1966 r. Nr 55, poz. 267
248)(skreślona)
2520.III.1967 r.w sprawie asystowania organów wojskowych i udzielania przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych1967 r. Nr 22, poz. 104
2615.VI.1967 r.w sprawie określenia organów wojskowych uprawnionych do prowadzenia w trybie administracyjnym egzekucji niektórych należności z wynagrodzenia za pracę1967 r. Nr 35, poz. 164
2720.I.1968 r.w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych1968 r. Nr 5, poz. 30
289)4.VI.1968 r.w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony1968 r. Nr 25, poz. 163
2916.VII.1968 r.w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"1968 r. Nr 33, poz. 223
302)10.X.1968 r.w sprawie właściwości i trybu postępowania organów wojskowych w zakresie ustalania charakteru wypadków podczas służby wojskowej dla celów zaopatrzenia inwalidzkiego żołnierzy niezawodowych1968 r. Nr 44, poz. 313
312)10.X.1968 r.w sprawie ustalenia wykazu chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz okresów, w których po zwolnieniu ze służby wojskowej może powstać inwalidztwo wskutek choroby1968 r. Nr 44, poz. 314
322)15.X.1968 r.w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwiania spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin1968 r. Nr 44, poz. 315
332)27.XI.1968 r.w sprawie udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą1968 r. Nr 52, poz. 362
3410)27.XII.1968 r.w sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych planowych wykonywanych w szkołach wyższych1969 r. Nr 4, poz. 40
3529.III.1969 r.w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet1969 r. Nr 16, poz. 129
362)18.VII.1969 r.w sprawie doręczania kart powołania i wezwań imiennych do czynnej służby wojskowej1969 r. Nr 34, poz. 257
379.V.1970 r.w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i postępowania z tymi dokumentami1970 r. Nr 15, poz. 129
3823.XI.1970 r.w sprawie objęcia przysposobieniem obronnym młodzieży uczęszczającej do szkół, nie będących szkołami średnimi1970 r. Nr 40, poz. 305
392)30.XII.1970 r.w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku1971 r. Nr 4, poz. 24

1) wspólnie z Ministrem Gospodarki Komunalnej

2) wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych

3) wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych

4) wspólnie z Ministrami Zdrowia i Spraw Wewnętrznych

5) wspólnie z Ministrem Sprawiedliwości oraz Prokuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

6) wspólnie z Ministrem Handlu Zagranicznego

7) wspólnie z Ministrami Szkolnictwa Wyższego i Oświaty

8) wspólnie z Ministrami Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Rolnictwa

9) wspólnie z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej

10) wspólnie z Ministrami Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

1 Preambuła zmieniona przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 14 maja 1971 r. (M.P.71.30.191) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 1 czerwca 1971 r.
2 Załącznik zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 14 maja 1971 r. (M.P.71.30.191) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 1 czerwca 1971 r.