Monitor Polski

M.P.1973.16.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 15 marca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia, według stanu na dzień 1 lutego 1973 r., wykaz obowiązujących zarządzeń Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz b. Ministrów Skupu, Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Przemysłu Spożywczego, a także Ministra Handlu Wewnętrznego (w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu), ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 8, poz. 79 i z 1971 r. Nr 20, poz. 135).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ b. MINISTRÓW SKUPU, PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I MLECZARSKIEGO, PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, A TAKŻE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO (W SPRAWACH NALEŻĄCYCH OBECNIE DO ZAKRESU DZIAŁANIA MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU), OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM, WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LUTEGO 1973 r.
Lp.Data zarządzeniaTytuł zarządzenia (w sprawie)Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. Zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu
111.X.1958 r.Określenie stanowisk roboczych w przemyśle rolno-spożywczym objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.1958 r. Nr 80, poz. 461
22)22.XI.1961 r.Określenie stanowisk roboczych w resorcie przemysłu spożywczego i skupu objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia.1962 r. Nr 12, poz. 43
39.IV.1962 r.Przemiał gospodarczy zbóż.1962 r. Nr 37, poz. 177
46.XII.1963 r.Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami.1963 r. Nr 96, poz. 454 i 1964 r. Nr 65, poz. 303
53)25.II.1964 r.Dokumentacja przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.1964 r. Nr 19, poz. 86 i Nr 45, poz. 216 oraz 1968 r. Nr 49, poz. 341
611.IV.1964 r.Ustalenie normy ubytku naturalnego spirytusu podrożdżowego podczas magazynowania w drożdżowniach.1964 r. Nr 26, poz. 116
712.X.1964 r.Normy ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.1964 r. Nr 74, poz. 348 i 1972 r. Nr 35, poz. 194
828.IV.1966 r.Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego pod czas zamrażania i przechowywania w chłodniach przyzakładowych zakładów przemysłu mięsnego oraz wydawania z tych chłodni.1966 r. Nr 20, poz. 112
928.IV.1966 r.Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.1966 r. Nr 21, poz. 115
105.V.1966 r.Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.1966 r. Nr 22, poz. 119 i 1967 r. Nr 36, poz. 171
1113.VIII.1966 r.Wzory umów kontraktacji tytoniu oraz zasady i tryb oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów.1966 r. Nr 43, poz. 220 i 1968 r. Nr 34, poz. 235
123)2.XII.1966 r.Rozliczanie niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.1966 r. Nr 68, poz. 325

1) oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej

2) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac

3) oraz Ministra Finansów

1234
1310.VII.1967 r.Normy ubytków naturalnych ziarna zbóż podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.1967 r. Nr 42, poz. 205
1423.IX.1967 r.Ogólne warunki umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.1967 r. Nr 55, poz. 270
1523.IX.1967 r.Ogólne warunki umów sprzedaży zbóż, grochu i ich przetworów oraz fasoli w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.1967 r. Nr 55, poz. 271
164.XII.1967 r.Ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.1967 r. Nr 67, poz. 333
1715.XII.1967 r.Ogólne warunki umów sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych na zaopatrzenie rynku krajowego.1968 r. Nr 1, poz. 4
1819.XII.1967 r.Ogólne warunki umów sprzedaży jaj i ich przetworów oraz drobiu i jego przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.1968 r. Nr 1, poz. 5 i 1970 r. Nr 11, poz. 101
197.II.1968 r.Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas studzenia, chłodzenia oraz przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.1968 r. Nr 8, poz. 46
201.III.1968 r.Organizacja skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.1968 r. Nr 10, poz. 65
211.III.1968 r.Wywóz świeżych owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych przez nie uspołecznionych producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej.1968 r. Nr 10, poz. 66
2226.III.1969 r.Określenie przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.1969 r. Nr 15, poz. 116
231.VI.1970 r.Ogólne warunki umów sprzedaży mleka i jego przetworów zbywanych przez jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.1970 r. Nr 18, poz. 141
2427.XI.1970 r.Zwalczanie szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.1970 r. Nr 42, poz. 318
2519.I.1971 r.Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych.1971 r. Nr 6, poz. 44
268.VI.1971 r.Porozumienia branżowe w zakresie skupu i obrotu hurtowego owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi w stanie nie przetworzonym.1971 r. Nr 35, poz. 228
2725.II.1972 r.Ceny skupu oraz zasady klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.1972 r. Nr 18, poz. 113
2812.VII.1972 r.Skażanie spirytusu i obrót spirytusem.1972 r. Nr 38, poz. 211
291.VIII.1972 r.Ogólne warunki umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.1972 r. Nr 41, poz. 227
3022.XI.1972 r.Ogólne warunki umów składu towarów w chłodniach składowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.1972 r. Nr 54, poz. 292
3115.I.1973 r.Ustalenie norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.1973 r. Nr 3, poz. 22
II. Zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego
326.X.1951 r.Ustalenie zasad wynagrodzenia należnego osobom nie będącym państwowymi jednostkami gospodarczymi za postawienie magazynów i nie wykorzystanych budynków do dyspozycji dla wykonania zadań związanych z planowym rozdziałem zboża i przetworów zbożowych.1951 r. Nr A-93, poz. 1291
334)10.XI.1951 r.Sposób ważenia zwierząt rzeźnych na miejscach obrotu oraz mięsa w obrocie hurtowym.1951 r. Nr A-103, poz. 1506
3430.III.1967 r.Ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców.1967 r. Nr 19, poz. 93 i 1969 r. Nr 27, poz. 210
III. Zarządzenia b. Ministra Skupu
3530.VIII.1955 r.Obrót zwierzętami rzeźnymi.1955 r. Nr 78, poz. 946
367.VII.1956 r.Normy ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi.1956 r. Nr 70, poz. 860
IV. Zarządzenia b. Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego
374)23.X.1952 r.Postępowanie ze zwierzętami rzeźnymi w obrocie.1952 r. Nr A-93, poz. 1447
3823.V.1953 r.Skup odpadków poubojowych pochodzących z uboju gospodarczego.1953 r. Nr A-63, poz. 770
395)23.III.1955 r.Niektóre obowiązki organów resortu rolnictwa oraz przemysłu mięsnego i mleczarskiego w rzeźniach i eksportowych przetwórniach mięsnych.1955 r. Nr 36, poz. 355
V. Zarządzenia b. Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego
406)1.XII.1955 r.Wprowadzenie norm ubytków naturalnych produktów ziemniaczanych i ziarna kakaowego w magazynowaniu.1955 r. Nr 119, poz. 1575 i 1966 r. Nr 21, poz. 115
4119.VI.1956 r.Wprowadzenie norm ubytków naturalnych suchego lodu w magazynowaniu.1956 r. Nr 56, poz. 618

4) oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji

5) oraz Ministra Rolnictwa

6) obowiązuje tylko w odniesieniu do produktów ziemniaczanych.