Monitor Polski

M.P.2016.787

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI CYFRYZACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki podległe:

1) Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

II. Jednostki nadzorowane:

1) Centralny Ośrodek Informatyki;

2) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

3) Instytut Maszyn Matematycznych;

4) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach;

5) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie.

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 102).