Monitor Polski

M.P.2015.915

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

 Jednostki podległe:

1. Centrum Projektów Informatycznych;

2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa;

3. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

II.

 Jednostki nadzorowane:

1. Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie;

2. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, informatyzacja, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 457).