Monitor Polski

M.P.2019.973

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 października 2019 r.
o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402) ogłasza się, co następuje:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 28 sierpnia 2019 r. wydał decyzję o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorcy BIOSTAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, KRS 0000351860.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).