Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1402 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2019 r.
Art.  20.  [Pozbawienie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o pozbawieniu przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, w przypadku gdy:
1) przedsiębiorca nie spełni obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 1;
2) analiza dokumentów złożonych na podstawie art. 19 ust. 1 wykaże, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 2.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikaty o wydanych decyzjach w sprawie nadania i pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.