[Pozbawienie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego] - Art. 20. - Niektóre formy wspierania działalności... - Dz.U.2021.706 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Pozbawienie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego] - Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.706 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2022 r.
Art.  20.  [Pozbawienie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o pozbawieniu przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, w przypadku gdy:
1)
przedsiębiorca nie spełni obowiązku, o którym mowa w art. 19 ust. 1;
2)
analiza dokumentów złożonych na podstawie art. 19 ust. 1 wykaże, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 2.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikaty o wydanych decyzjach w sprawie nadania i pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.