Wyczerpanie ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2018.525

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650) ogłasza się, że ogólna kwota połowowa dobijaka określona dla podobszarów 22-32 2  Morza Bałtyckiego na 2018 r. została wyczerpana.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).