Wycofanie z obiegu banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.

Monitor Polski

M.P.1994.20.162

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 marca 1994 r.
w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
Wycofuje się z obiegu banknoty nominalnej wartości:
1)
50.000 zł z datą emisji 1 grudnia 1989 r., którego wzór został ustalony w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1989 r. (Monitor Polski Nr 38, poz. 301),
2)
100.000 zł z datą emisji 1 lutego 1990 r., którego wzór został ustalony w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 1990 r. (Monitor Polski Nr 4, poz. 35),
3)
500.000 zł z datą emisji 20 kwietnia 1990 r., którego wzór został ustalony w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 1990 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 228),
4)
1.000.000 zł z datą emisji 15 lutego 1991 r., którego wzór został ustalony w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 1991 r. (Monitor Polski Nr 14, poz. 95),
5)
2.000.000 zł z datą emisji 14 sierpnia 1992 r., którego wzór został ustalony w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 1992 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 233).
1.
Banknoty, o których mowa w § 1, przestają być prawnym środkiem płatniczym z upływem dnia 15 października 1994 r. i podlegają wymianie do dnia 31 grudnia 2010 r.
2.
Wymiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest:
1)
do dnia 31 grudnia 1994 r. w kasach banków - według wartości nominalnej,
2)
od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1996 r. w kasach banków - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386),
3)
od dnia 1 stycznia 1997 r. w Narodowym Banku Polskim oraz w odrębnie wyznaczonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego innych bankach - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 lipca 1994 r. (M.P.94.37.324) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lipca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 listopada 1994 r. (M.P.94.62.553) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 1994 r.