Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Monitor Polski

M.P.1996.63.578

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 października 1996 r.
w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje:
Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną polega na:
1)
współdziałaniu w zakresie:
a)
ratowania życia ludzkiego na morzu,
b)
koordynacji akcji: przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych i przeciwpożarowych,
c)
nadzoru nad porządkiem żeglugowym,
d)
nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach,
e)
kontroli i nadzoru ruchu morskiego;
2)
wzajemnej wymianie informacji i współdziałaniu w zakresie:
a)
bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
b)
korzystania z dróg morskich, portów i przystani,
c)
bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego,
d)
prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza,
e)
ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego,
f)
ochrony i eksploatacji żywych zasobów morza na polskich obszarach morskich,
g)
warunków żeglowności dróg morskich oraz porządku portowo-żeglugowego,
h)
sytuacji lodowych, sztormowych i powodziowych.
1.
Urzędy morskie współdziałają z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie:
1)
prowadzonych badań hydrograficznych i pomiarów geodezyjnych,
2)
oznakowania nawigacyjnego dróg morskich, portów i przystani morskich,
3)
wyznaczania dróg morskich, red i kotwicowisk oraz ustalania ich wielkości,
4)
opracowywania wydawnictw kartograficznych i nautycznych, w tym ostrzeżeń nawigacyjnych,
5)
współpracy międzynarodowej z zakresu hydrografii i oznakowania nawigacyjnego (IALA i IHO),
6)
budowy i utrzymania systemów radionawigacyjnych.
2.
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w ramach współdziałania określonego w ust. 1:
1)
wykonuje, opracowuje i nadzoruje pomiary hydrograficzne na polskich obszarach morskich (z wyjątkiem torów wodnych i akwenów portów cywilnych) dla opracowania urzędowych map morskich i innych wydawnictw oraz bezpieczeństwa żeglugi,
2)
prowadzi prace geodezyjne na polskich obszarach morskich, w pasie nadbrzeżnym i w portach morskich,
3)
redaguje, opracowuje i wydaje: mapy morskie, locje, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych, spisy radiostacji nautycznych, "Wiadomości Żeglarskie" oraz inne urzędowe publikacje o charakterze oficjalnym,
4)
opracowuje, redaguje i rozpowszechnia ostrzeżenia nawigacyjne na podstawie otrzymanych informacji,
5)
ustawia dla celów wojskowych stałe i pływające znaki nawigacyjne,
6)
organizuje i utrzymuje radionawigacyjne systemy zabezpieczenia żeglugi na potrzeby Sił Zbrojnych RP,
7)
jako państwowa służba w dziedzinie hydrografii i kartografii morskiej reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej oraz komitetach i grupach roboczych tej organizacji.
3.
Służby oznakowania nawigacyjnego Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie w ramach współdziałania określonego w ust. 1:
1)
przeprowadzają pomiary geodezyjne na obszarze całego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem terenów portów cywilnych, dla realizacji zadań tych służb oraz opracowywania przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej map i wydawnictw,
2)
przeprowadzają pomiary hydrograficzne głębokościowe na wodach wewnętrznych, torach wodnych i akwenach portów (z wyłączeniem basenów i portów wojennych), dla celów bezpieczeństwa żeglugi oraz opracowywanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej map i wydawnictw,
3)
sporządzają i wydają plany pomiarowe na podstawie wyników prac wyszczególnionych w pkt 1 i 2,
4)
administrują i obsługują latarnie i radiolatarnie morskie oraz system oznakowania nawigacyjnego na całym wybrzeżu,
5)
budują i utrzymują dalby dewiacyjne i nabieżniki dewiacyjne,
6)
utrzymują systemy nawigacyjne na potrzeby nawigacyjnego zabezpieczenia żeglugi.
4.
Urzędy morskie i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej:
1)
współpracują w zakresie bezpieczeństwa żeglugi oraz funkcjonowania systemu oznakowania nawigacyjnego na polskich obszarach morskich,
2)
prowadzą systematyczną wymianę wyników prowadzonych przez siebie prac geodezyjnych i hydrograficznych.
1.
Urzędy morskie współdziałają ze Strażą Graniczną w zakresie inspekcji morskiej oraz utrzymania porządku portowo-żeglugowego na polskich obszarach morskich.
2.
W ramach współdziałania określonego w ust. 1:
1)
urzędy morskie prowadzą szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu przeprowadzania inspekcji morskiej, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, rybołówstwa morskiego i ochrony środowiska,
2)
Straż Graniczna przekazuje urzędom morskim dokumentację i dowody rzeczowe związane ze stwierdzonymi przypadkami przekraczania przez statki przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich.
Urzędy morskie w porozumieniu z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną opracują roczne plany współpracy w zakresie przewidzianym w § 1, 2 i 3.
Traci moc zarządzenie nr 83/79 Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie współpracy organów administracji morskiej z jednostkami Wojsk Ochrony Pogranicza.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.