Art. 46. - [Delegacja ustawowa - zakres i formy współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną] - Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.457 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r.
Art.  46.  [Delegacja ustawowa - zakres i formy współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną]

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formy współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną w zakresie wymienionym w art. 42 oraz w zakresie hydrografii i kartografii morskiej.