Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.75.850

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 20 sierpnia 1999 r.
w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:
Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną polega na:
1)
współdziałaniu w zakresie:
a)
ratowania życia ludzkiego na morzu,
b)
koordynacji akcji: przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych i przeciwpożarowych,
c)
nadzoru nad porządkiem żeglugowym,
d)
nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach,
e)
kontroli i nadzoru ruchu morskiego;
2)
wzajemnej wymianie informacji i współdziałaniu w zakresie:
a)
bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
b)
korzystania z dróg morskich, portów i przystani,
c)
bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego,
d)
prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza,
e)
ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego,
f)
warunków żeglowności dróg morskich oraz porządku portowo-żeglugowego,
g)
sytuacji lodowych, sztormowych i powodziowych.
1.
Urzędy morskie współdziałają z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie:
1)
prowadzonych badań hydrograficznych i pomiarów geodezyjnych,
2)
oznakowania nawigacyjnego dróg morskich, portów i przystani morskich,
3)
wyznaczania dróg morskich, red i kotwicowisk oraz ustalania ich wielkości,
4)
opracowywania wydawnictw kartograficznych i nautycznych, w tym ostrzeżeń nawigacyjnych,
5)
współpracy międzynarodowej z zakresu hydrografii i oznakowania nawigacyjnego z Międzynarodową Organizacją Hydrograficzną (IHO) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zarządów Latarni Morskich (JALA),
6)
budowy i utrzymania systemów radionawigacyjnych.
2.
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w ramach współdziałania określonego w ust. 1:
1)
wykonuje, opracowuje i nadzoruje pomiary hydrograficzne na polskich obszarach morskich dla opracowania urzędowych map morskich i innych wydawnictw oraz bezpieczeństwa żeglugi,
2)
prowadzi prace geodezyjne na polskich obszarach morskich, w pasie nadbrzeżnym i w portach morskich i przystaniach,
3)
redaguje, opracowuje i wydaje: mapy morskie, locje, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych, spisy radiostacji nautycznych, "Wiadomości Żeglarskie" oraz inne urzędowe publikacje,
4)
redaguje i rozpowszechnia ostrzeżenia nawigacyjne opracowane na podstawie otrzymanych informacji,
5)
ustawia na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stałe i pływające znaki nawigacyjne,
6)
organizuje i utrzymuje radionawigacyjne systemy zabezpieczenia żeglugi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
7)
jako państwowa służba w dziedzinie hydrografii i kartografii morskiej reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej oraz komitetach i grupach roboczych tej organizacji.
3.
Służby oznakowania nawigacyjnego urzędów morskich w ramach współdziałania określonego w ust. 1:
1)
przeprowadzają pomiary geodezyjne na obszarze całego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem terenów portów cywilnych, dla realizacji zadań tych służb oraz opracowywania przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej map i wydawnictw,
2)
przeprowadzają pomiary głębokościowe na wodach wewnętrznych, torach wodnych i akwenach portów, z wyłączeniem basenów i portów wojennych, dla celów bezpieczeństwa żeglugi oraz opracowywanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej map i wydawnictw,
3)
sporządzają i wydają plany pomiarowe na podstawie prac wyszczególnionych w pkt 1 i 2,
4)
administrują i obsługują latarnie i radiolatarnie morskie oraz system oznakowania nawigacyjnego na całym wybrzeżu,
5)
budują i utrzymują dalby dewiacyjne i nabieżniki dewiacyjne,
6)
utrzymują systemy nawigacyjne na potrzeby nawigacyjnego zabezpieczenia żeglugi,
7)
przekazują do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej wszystkie niezbędne wyniki pomiarów i przeprowadzonych prac, o których mowa w pkt 1 i 2, do opracowania map, wydawnictw nawigacyjnych oraz innych publikacji urzędowych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tych prac,
8)
w trybie natychmiastowym przekazują do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej wszystkie informacje dotyczące zmiany współrzędnych geograficznych oraz parametrów pracy urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 4-6.
4.
Urzędy morskie i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej:
1)
współpracują w zakresie bezpieczeństwa żeglugi oraz funkcjonowania systemu oznakowania nawigacyjnego na polskich obszarach morskich,
2)
prowadzą systematyczną wymianę wyników prowadzonych przez siebie prac geodezyjnych i hydrograficznych.
1.
Urzędy morskie współdziałają ze Strażą Graniczną w zakresie inspekcji morskiej oraz utrzymania porządku portowo-żeglugowego na polskich obszarach morskich.
2.
W ramach współdziałania określonego w ust. 1:
1)
urzędy morskie prowadzą szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu przeprowadzania inspekcji morskiej, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska,
2)
Straż Graniczna przekazuje urzędom morskim dokumentację i dowody rzeczowe związane ze stwierdzonymi przypadkami przekraczania przez statki przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich.
Urzędy morskie w porozumieniu z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną opracowują roczne plany współpracy w zakresie określonym w rozporządzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Monitor Polski Nr 63, poz. 578).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.