Wprowadzenie kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu i Inowrocławiu na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1970.20.171

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ I MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 1 czerwca 1970 r.
w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu i Inowrocławiu na rzecz jednostek gospodarczych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. U. Nr 11, poz. 72, z 1962 r. Nr 34, poz. 158 i z 1965 r. Nr 51, poz. 314) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się kontyngentowanie wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu i Inowrocławiu na rzecz jednostek gospodarczych.
Ustalanie wykazu jednostek gospodarczych, które obejmuje się kontyngentowaniem, oraz kontyngentów wody powinno się odbywać w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1963 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych (Monitor Polski Nr 48, poz. 245 i z 1964 r. Nr 38, poz. 179).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.