Monitor Polski

M.P.1953.A-36.456

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1953 r.

UCHWAŁA NR 262
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 11 kwietnia 1953 r.
w sprawie wiosennych akcji sanitarno-porządkowych.

W celu dalszego systematycznego podnoszenia stanu sanitarnego kraju konieczne jest - jak to wykazały doświadczenia lat 1951 i 1952 - przeprowadzanie corocznych wiosennych akcji sanitarno-porządkowych.
W związku z powyższym Prezydium Rządu uchwala:
1. Wiosenna akcja sanitarno-porządkowa powinna być przeprowadzana w kwietniu i w maju każdego roku, z tym że prace przygotowawcze powinny być ukończone w marcu.
2. Wiosenną akcję sanitarno-porządkową organizują i ponoszą odpowiedzialność za jej przeprowadzenie prezydia rad narodowych wszystkich stopni, mobilizując do niej i przyciągając w najszerszym zakresie komisje rad oraz opierając tę akcję na jak najszerszym udziale ludności miejscowej.
3. Wiosenna akcja sanitarno-porządkowa powinna w szczególności polegać na:
a) doprowadzeniu w miastach, wsiach i osiedlach do należytego porządku i estetycznego wyglądu ulic, placów publicznych, targowisk i poszczególnych nieruchomości przez usunięcie z nich nieczystości i odpadków, a także przez urządzanie kwietników, trawników itp., a zwłaszcza na doprowadzeniu do należytego porządku wszystkich zakładów pracy, zakładów usługowych oraz placówek nauczania, wychowania i opieki,
b) uporządkowaniu źródeł zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych oraz urządzeń do usuwania nieczystości,
c) zwalczaniu zabagniania terenu i na zasypywaniu kałuż,
d) wzmożeniu zbiórki odpadków użytkowych i złomu na zasadach ustalonych przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
4. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) po przeanalizowaniu stanu sanitarnego terenu i wyników dotychczasowych akcji sanitarno-porządkowych:
a) ustalą do dnia 1 marca każdego roku podstawowe zadania wiosennej akcji sanitarno-porządkowej i opracują dla prezydiów rad narodowych niższych stopni wytyczne do planów, zalecając włączenie do akcji komitetów blokowych i domowych, powoływanie specjalnych komitetów w zakładach pracy oraz mobilizowanie do udziału w akcji przedstawicieli związków zawodowych, organizacji młodzieżowych, kobiecych i innych organizacji masowych,
b) spopularyzują akcję przez organizowanie pogadanek w miejscach pracy, szkołach, blokach mieszkalnych itp.,
c) przeprowadzą specjalne starania w kierunku zorganizowania współzawodnictwa na odcinku podnoszenia czystości i wyglądu estetycznego poszczególnych budynków, zakładów pracy itp.,
d) zapewnią pomoc placówek służby zdrowia w zakresie przeprowadzania akcji przez udzielanie instruktażu i dostarczanie odpowiednich prelegentów.
5. Prezydia miejskich i gminnych rad narodowych spowodują, aby zebrane nieczystości i odpadki były natychmiast usuwane przez zmobilizowane w tym celu środki przewozowe.
6. Miejscowe instytucje i przedsiębiorstwa, dysponujące środkami przewozowymi, obowiązane są na wniosek prezydiów miejskich i gminnych rad narodowych udzielić w zasadzie odpłatnie pomocy w akcji sanitarno-porządkowej w okresach, gdy własne środki przewozowe prezydiów okażą się niewystarczające.
7. Zobowiązuje się prezydia rad narodowych do:
1) utworzenia w terminie do dnia 1 marca każdego roku specjalnych komitetów sanitarno-porządkowych dla sprawnego przeprowadzenia akcji na podległym terenie i powołania do tych komitetów:
a) przedstawicieli organizacji masowych, a w szczególności Polskiego Czerwonego Krzyża, związków zawodowych, zainteresowanych instytucji, jak również przedstawicieli komisji rad narodowych oraz kierowników zainteresowanych wydziałów (referatów), jak: zdrowia, gospodarki komunalnej, handlu, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa, organizacyjnego, oświaty, komunikacji drogowej, z tym że inne wydziały (referaty) i wojewódzkie zarządy powinny być przez prezydium włączone do akcji w miarę potrzeby,
b) w charakterze przewodniczącego komitetu jako pełnomocnika prezydium rady narodowej - jednego spośród jego członków, w zasadzie członka prezydium, sprawującego nadzór i kontrolę nad zagadnieniami zdrowia, a w charakterze jego zastępcy - przewodniczącego komisji zdrowia,
2) umieszczania w odstępach dwutygodniowych na porządku obrad swoich posiedzeń, odbywanych w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdań przewodniczącego komitetu wymienianego w pkt 1, dotyczących przebiegu wiosennej akcji sanitarno-porządkowej.
8. W miejscowościach stanowiących ważniejsze węzły kolejowe w skład komitetów sanitarno-porządkowych, utworzonych w myśl ust. 7, wchodzą ponadto przedstawiciele dyrekcji okręgowych kolei państwowych.
9. Do zakresu działania komitetów sanitarno-porządkowych należą sprawy związane z kierowaniem, koordynowaniem oraz nadzorowaniem przebiegu akcji.
10. Zobowiązuje się prezydia rad narodowych do powoływania, w miarę możności w ramach komitetów blokowych, stałych sekcji sanitarno-porządkowych, a na terenie gromad - stałych komitetów sanitarno-porządkowych.
11. Komitety sanitarno-porządkowe obowiązane są składać sprawozdania z przebiegu akcji na posiedzeniach prezydiów rad narodowych, prezydia zaś obowiązane są składać sprawozdania na sesji rady narodowej.
12. Minister Zdrowia:
1) wyda szczegółowe instrukcje organom służby zdrowia, dotyczące zapewnienia odpowiedniego instruktażu, jaki organy te obowiązane będą udzielać przy przeprowadzaniu akcji sanitarno-porządkowej, a także zapewni potrzebny materiał propagandowy,
2) wyda w porozumieniu z Kancelarią Rady Państwa, Urzędem Rady Ministrów (Zespół II) i zainteresowanymi ministrami instrukcję dotyczącą szczegółowego zakresu działania:
a) komitetów sanitarno-porządkowych przy prezydiach rad narodowych,
b) stałych sekcji sanitarno-porządkowych przy komitetach blokowych,
c) gromadzkich komitetów sanitarno-porządkowych.
13. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Zdrowia wydadzą w terminie do dnia 1 marca każdego roku zarządzenia podległym jednostkom organizacyjnym w sprawie przygotowania i przeprowadzenia akcji sanitarno-porządkowej.
14. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Zdrowia i innym właściwym ministrom.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.