M.P.2019.104

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

TRAKTAT
między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
sporządzony w Warszawie dnia 21 grudnia 2017 r.

PREAMBUŁA

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanej dalej "Stronami"

MAJĄC NA UWADZE silne, oparte na współpracy i trwałe partnerstwo w obszarze obronności i bezpieczeństwa, które istnieje między Stronami;

UZNAJĄC jak ważne dla europejskiego i euroatlantyckiego bezpieczeństwa jest sprostanie zagrożeniom i wyzwaniom pojawiającym się na wszystkich kierunkach strategicznych;

PRZYZNAJĄC, że obecne i pojawiające się wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym wyzwania natury tradycyjnej, jak również terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, cyberwojna oraz wojna hybrydowa, mają regionalne i globalne implikacje i wpływają na interesy Stron;

PRAGNĄC publicznie i formalnie ogłosić swoją jedność w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i sojuszniczego, czyniąc jasnym, iż obie Strony pozostają zjednoczone wobec wspólnych wyzwań bezpieczeństwa oraz dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa;

POTWIERDZAJĄC swoją wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz swoje przekonanie, że mocniejsza wzajemna współpraca obronna wzmocni globalny i regionalny, oparty na prawie porządek bezpieczeństwa;

PODKREŚLAJĄC, że ich narodowe polityki obronne opierają się na wspólnych interesach, wartościach i obowiązkach, w tym na silnym zaangażowaniu w Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), które skutecznie przyczyniają się do realizacji podstawowych zadań NATO, w tym w obszarze obrony kolektywnej;

ZDECYDOWANE wspólnie powstrzymywać jakiegokolwiek agresora, przeciwdziałać mu i bronić się przed nim, mając szczególnie na uwadze:

- Kartę Narodów Zjednoczonych i Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sporządzone w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku,

- Traktat Północnoatlantycki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 roku;

UZNAJĄC, że zarządzanie ich budżetami obronnymi jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności instytucji bezpieczeństwa i że obie Strony mogą korzystać z wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie skuteczności i reform obronnych;

MAJĄC NA UWADZE istniejącą współpracę między Stronami w obszarach takich jak ćwiczenia wojskowe i szkolenia, przemysł obronny, wymiana kadr, wsparcie logistyczne, wymiana informacji i doświadczeń na szczeblu eksperckim;

DĄŻĄC DO wykorzystania skuteczności i interoperacyjności ich sił zbrojnych; oraz

ZOBOWIĄZANI do ustanowienia nadrzędnych ram strategicznych w celu wzmocnienia i skupienia dwustronnych stosunków obronnych między Stronami;

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Zakres i cel

Traktat niniejszy, zgodnie z prawem wewnętrznym, innymi przepisami i zobowiązaniami międzynarodowymi każdej ze Stron, ma promować:

a) wzajemną priorytetyzację współpracy między Stronami w sprawach związanych z obronnością;
b) wymianę informacji i doświadczeń w kwestiach strategicznych związanych z obronnością i bezpieczeństwem, w tym nabytych w ramach operacji i z wykorzystaniem sprzętu wojskowego;
c) wzmocnione relacje w obszarze rozwoju zdolności, technologii, sprzętu i pomocy technicznej;
d) osiąganie odpowiedniego stosunku jakości do ceny w obszarach obronności i bezpieczeństwa;
e) regularne konsultacje dotyczące zagrożeń i wyzwań dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; oraz
f) wzmocnione relacje między Stronami w zakresie bezpieczeństwa i obrony, w tym w ramach zadań i polityk NATO.
ARTYKUŁ  2

Obszary i formy współpracy

Strony będą rozwijać stosunki obronne w celu stworzenia długoterminowego i wzajemnie korzystnego partnerstwa w obszarze obronności i bezpieczeństwa przez podejmowanie wspólnie określonych działań, które mogą obejmować lecz nie są ograniczone do:

a) wymiany informacji i wiedzy związanych z zagadnieniami polityk bezpieczeństwa i obrony, w tym ścisłego dialogu w kluczowych strategicznych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
b) rozmów na szczeblu ministerialnym i wysokim szczeblu eksperckim;
c) kontaktów instytucji wojskowych i obronnych, w tym wizyt kontaktowych;
d) wzmocnienia i utrzymania zdolności do rozmieszczenia i działania jako sojusznicy i partnerzy w operacjach wojskowych, w tym w operacjach pod auspicjami NATO;
e) obrony kolektywnej, operacji pokojowych i humanitarnych;
f) przemysłu obronnego, zakupów sprzętu i związanego z nimi wsparcia;
g) logistyki i systemów logistycznych, w tym materiałów i broni;
h) ćwiczeń, szkolenia i kształcenia wojskowego oraz wymiany doświadczeń przez siły zbrojne Stron;
i) wymiany personelu wojskowego i cywilnego;
j) tworzenia związków bliźniaczych lub partnerskich między jednostkami wojskowymi sił zbrojnych Stron;
k) ułatwienia w swobodzie przemieszczania sił zbrojnych Stron na ich terytoriach lub przez ich terytoria;
l) cyberobrony;
m) wywiadu i rozpoznania wojskowego;
n) wymiany informacji w zakresie regulacji prawnych odnoszących się do wojskowości;
o) komunikacji strategicznej;
p) zarządzania kryzysowego;
q) systemów łączności, elektronicznych i informatycznych;
r) wojskowych badań naukowych i technicznych;
s) medycyny wojskowej i opieki zdrowotnej;
t) muzeów wojskowych i historii;
u) kartografii, hydrografii i geografii wojskowej;
v) ratownictwa i działań poszukiwawczych;
w) działalności sił zbrojnych Stron w wymiarze społecznym, sportowym i kulturalnym.
ARTYKUŁ  3

Porozumienia wykonawcze

1.  Strony mogą zawierać uzupełniające porozumienia wykonawcze, protokoły, memoranda o porozumieniu lub inne porozumienia w celu wsparcia niniejszego Traktatu.
2.  Traktat niniejszy nie narusza praw, obowiązków i zobowiązań żadnej ze Stron podjętych na podstawie innych umów, których jest stroną, lub innych porozumień, w których uczestniczy.
ARTYKUŁ  4

Prowadzenie współpracy

1.  Organami właściwymi do implementacji niniejszego Traktatu są:
a) z upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Obrony Narodowej;
b) z upoważnienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Ministerstwo Obrony.
2.  Regularne spotkania w formule Kwadrygi, z udziałem ministrów obrony i ministrów spraw zagranicznych obu Stron, lub dwustronne spotkania ministrów obrony będą służyć rozważaniu postępów współpracy przewidzianej w niniejszym Traktacie i przekazywaniu politycznych i strategicznych wytycznych dotyczących dalszej współpracy.
3.  Strony ustanowią dialog obronny z udziałem odpowiednio wiceministrów obrony, szefów sztabów i innego personelu wojskowego oraz wyższych urzędników do spraw polityki, w celu sprawowania nadzoru nad implementacją niniejszego Traktatu i określania nowych obszarów współpracy.
4.  Strony będą sporządzać roczne plany współpracy określające dwustronne działania, które mają być przeprowadzone zgodnie z niniejszym Traktatem. Plany te będą określać nazwę, zakres, typ, datę, miejsce, odpowiedzialne instytucje, aspekty finansowe i inne szczegóły dotyczące działań, które zostaną przeprowadzone.
5.  Współpraca będzie realizowana z uwzględnieniem wzajemnych interesów i potrzeb Stron na zasadzie wzajemności, która powinna obejmować wzmocnienie współpracy między Stronami na wszystkich poziomach.
ARTYKUŁ  5

Rozmieszczenie i użycie sił zbrojnych

1.  Rozmieszczenie i użycie sił zbrojnych każdej ze Stron pozostaje zawsze w gestii władz narodowych.
2.  Rozmieszczenie lub użycie sił zbrojnych jednej ze Stron wspólnie z drugą Stroną lub w jej imieniu w jakiejkolwiek operacji odbywa się na wyraźną prośbę pierwszej ze Stron i za pisemną zgodą drugiej Strony. Takie rozmieszczenie lub użycie będzie obejmować polecenia Stron skierowane do ich właściwych organów, dotyczące celów strategicznych, skali działania, misji, czasu trwania i stanu końcowego. Strony ustalą, przed rozmieszczeniem lub użyciem sił, wspólne rozumienie celu i podstawy prawnej w świetle prawa międzynarodowego tego rozmieszczenia lub użycia oraz odpowiednie i uzupełniające się zasady użycia siły.
3.  Odpowiednie porozumienia dotyczące systemu kierowania i dowodzenia będą uzgadniane przez obie Strony w odniesieniu do wszystkich działań dwustronnych obejmujących rozmieszczenie sił lub operacje wojskowe.
ARTYKUŁ  6

Dostęp do obiektów, wyposażenia lub wsparcia

W związku z niniejszym Traktatem lub jakimkolwiek porozumieniem sporządzonym zgodnie z niniejszym Traktatem, Strony będą informować się wzajemnie o dostępnych obiektach, wyposażeniu i wsparciu, a w miarę możliwości udostępniają te zasoby w razie takiej potrzeby.

ARTYKUŁ  7

Transfer, dostęp do rynku i wydawanie pozwoleń eksportowych

Zgodnie z posiadanymi i mającymi zastosowanie międzynarodowymi obowiązkami i zobowiązaniami, jak również swoim prawem wewnętrznym, regulacjami i procedurami wydawania zezwoleń na wywóz, Strony zgadzają się:

a) ułatwiać, w możliwie najszerszym zakresie, transfer sprzętu obronnego i usług między Stronami oraz
b) nie utrudniać legalnego dostępu do swoich rynków i zamówień rządowych w dziedzinie obronności.
ARTYKUŁ  8

Ustalenia finansowe

1.  Wszystkie działania przeprowadzane w ramach niniejszego Traktatu będą zależne od dostępności środków finansowych Stron. Jeśli nie postanowiono inaczej, każda ze Stron odpowiada finansowo za wszystkie koszty, które poniosła.
2.  Postanowienia finansowe mogą być zawarte w rocznych planach współpracy, porozumieniach wykonawczych lub ustalane indywidualnie.
3.  Postanowienia finansowe powinny uwzględniać wzajemne interesy i potrzeby Stron na zasadzie wzajemności.
ARTYKUŁ  9

Ochrona informacji

1.  Wszystkie niejawne informacje i materiały przekazane lub wytworzone w związku z niniejszym Traktatem będą wykorzystywane, przekazywane, przechowywane, przesyłane i chronione zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 18 sierpnia 2006 roku, lub późniejszymi umowami.
2.  Traktat niniejszy nie dopuszcza ani nie reguluje udostępniania, wykorzystywania, wymiany lub ujawniania informacji, zarówno jawnych, jak i niejawnych, co do których istnieją prawa autorskie, chyba że uzyskano odrębną autoryzację pisemną właściciela takich praw, niezależnie od tego, czy właściciel jest Stroną niniejszego Traktatu, czy też stroną trzecią.
3.  Wykorzystanie praw własności intelektualnej przekazanej przez którąkolwiek ze Stron dla wspólnych działań, które podjęto zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 niniejszego Traktatu, będzie określone w odpowiednim porozumieniu umożliwiającym takie wspólne działanie.
ARTYKUŁ  10

Postanowienia o jurysdykcji

W sprawach dotyczących dyscypliny i jurysdykcji nad personelem Stron znajdzie zastosowanie Artykuł VII Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 roku, zwanej dalej "NATO SOFA". Powyższe nie przesądza możliwości zastosowania również innych porozumień międzynarodowych, na przykład dodatkowych porozumień dwustronnych do NATO SOFA.

ARTYKUŁ  11

Roszczenia i odpowiedzialność prawna

Do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z realizacją niniejszego Traktatu, bądź jakichkolwiek dalszych wspólnych działań podjętych zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 niniejszego Traktatu znajdzie zastosowanie Artykuł VIII NATO SOFA.

ARTYKUŁ  12

Spory

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszego Traktatu będą rozwiązywane w drodze konsultacji i negocjacji między Stronami. Jeśli spór nie będzie mógł być rozwiązany w drodze konsultacji i negocjacji, Strony mogą podjąć decyzję o przekazaniu sporu do rozpatrzenia w ramach mechanizmu rozwiązywania sporów uzgodnionego między Stronami.

ARTYKUŁ  13

Zmiany

Traktat niniejszy może być zmieniony w każdej chwili, na piśmie, za zgodą obu Stron. Uzgodnione zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 14 ustęp 1 niniejszego Traktatu.

ARTYKUŁ  14

Wejście w życie, czas trwania, odstąpienie i zakończenie Traktatu

1.  Niniejszy Traktat wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony potwierdzą pisemnie wypełnienie odpowiednich procedur wewnętrznych niezbędnych dla jego wejścia w życie.
2.  Niniejszy Traktat będzie obowiązywał do momentu, gdy jedna ze Stron zdecyduje się z niego wystąpić, o czym poinformuje drugą Stronę z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, w takim przypadku niniejszy Traktat przestanie obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia.
3.  Wypowiedzenie niniejszego Traktatu nie zwalnia żadnej ze Stron z jej zobowiązań wynikających z Traktatu dotyczących ochrony informacji, roszczeń i odpowiedzialności prawnej oraz sporów.
4.  Porozumienia obowiązujące obecnie lub zawarte w przyszłości zgodnie z niniejszym Traktatem będą w pełni stosowane po wygaśnięciu niniejszego Traktatu, zgodnie z postanowieniami danego porozumienia.
5.  Z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu, utraci moc Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisane w Warszawie dnia 30 października 1995 roku

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy Traktat.

SPORZĄDZONO w Warszawie, dnia 21 grudnia 2017 roku, w dwóch egzemplarzach w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.