Monitor Polski

M.P.2000.36.723

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2000 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2000 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Pokojowych w Etiopii i Erytrei.

Na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 13 listopada 2000 r. do dnia 15 marca 2001 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Pokojowych Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei, zwany dalej "PKW", o liczebności 6 żołnierzy.
§  2. PKW działa w składzie Wielonarodowej Brygady Sił Szybkiego Rozwinięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych realizującej zadania określone w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy Wielonarodowej Brygady Sił Szybkiego Rozwinięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Siłach Pokojowych Misji ONZ w Etiopii i Erytrei.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
§  4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§  5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego określa utworzony w tym celu etat.
§  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2000 r.