Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej... - M.P.2004.56.928 - OpenLEX

Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

Monitor Polski

M.P.2004.56.928

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 grudnia 2004 r.
o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii, zwany dalej "PKW", o liczebności 400 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW wchodzi w skład Polsko-Ukraińskiego Batalionu działającego w Wielonarodowej Brygadzie Sił Międzynarodowych w Kosowie, nadzorującej przestrzeganie przez strony konfliktu w Kosowie porozumienia pokojowego.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu w składzie Wielonarodowej Brygady Sił Międzynarodowych w Kosowie, operacyjnie podporządkowanej Naczelnemu Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.