Monitor Polski

M.P.2015.816

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie identyfikacji obszarów wymagających rozpatrzenia w Krajowym Ćwiczeniu Systemu Obronnego pk. KRAJ-15, zwanym dalej "ćwiczeniem";
2) opracowanie planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
3) opracowanie harmonogramu przebiegu ćwiczenia;
4) przygotowanie dla Rady Ministrów planu działań w ramach ćwiczenia;
5) koordynowanie, monitorowanie oraz dokonywanie przeglądu stopnia zaawansowania prac mających na celu opracowanie i przygotowanie ćwiczenia.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Obrony Narodowej;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) I zastępca przewodniczącego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw planowania systemu obronnego państwa,
b) II zastępca przewodniczącego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
3) sekretarz Zespołu - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;
4) pozostali członkowie:
a) przedstawiciele - w randze dyrektora departamentu lub jego zastępcy wyznaczeni przez:
Ministra Finansów,
Ministra Gospodarki,
Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
b) przedstawiciel w randze dyrektora komórki organizacyjnej lub jego zastępcy wyznaczeni przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do pracy w Zespole Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub wskazane przez niego osoby.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu i określa ich porządek;
2) ustala terminy i miejsca posiedzeń;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;
4) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;
5) akceptuje protokół z posiedzenia Zespołu sporządzony przez sekretarza Zespołu;
6) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów protokoły z posiedzeń Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego zadania realizuje wskazany przez niego zastępca.
§  5. Sekretarz Zespołu:
1) powiadamia członków Zespołu o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu;
2) sporządza protokół z posiedzenia Zespołu;
3) przechowuje i archiwizuje dokumentację Zespołu.
§  6. Na pierwszym posiedzeniu Zespół przyjmuje regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu oraz harmonogram jego prac.
§  7. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  8.
1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
§  9.
1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu oraz pracownikom, o których mowa w § 8 ust. 2, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  10. Protokół z posiedzenia podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  11. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  12. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
§  13. Udział w pracach Zespołu odbywa się w ramach obowiązków służbowych i jest nieodpłatny.
§  14. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
§  15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.