Monitor Polski

M.P.1952.A-33.482

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

UCHWAŁA NR 259
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 5 kwietnia 1952 r.
w sprawie utworzenia wojewódzkich zarządów przemysłu gastronomicznego.

Celem zapewnienia właściwego nadzoru nad państwowymi przedsiębiorstwami gastronomicznymi rozliczającymi się z budżetem terenowym Prezydium Rządu postanawia, co następuje:
§  1. Tworzy się wojewódzkie (Stołeczny, Łódzki) zarządy przemysłu gastronomicznego prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy, m. Łodzi).
§  2. Do zakresu działania wymienionych w § 1 wojewódzkich zarządów przemysłu gastronomicznego należą sprawy: planowania, koordynacji oraz kontroli działalności państwowych przedsiębiorstw gastronomicznych rozliczających się z budżetem terenowym, a w szczególności:
1) opracowywanie zbiorczych planów finansowo-gospodarczych i inwestycyjnych tych przedsiębiorstw oraz przedkładanie ich w ustalonym trybie do zatwierdzenia wojewódzkim radom narodowym;
2) ustalanie zadań planowych w ramach zbiorczego planu finansowo-gospodarczego, zatwierdzonego przez wojewódzką radę narodową;
3) opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej;
4) sprawy zatwierdzania i odwoływania w trybie przepisanym dyrektorów państwowych przedsiębiorstw gastronomicznych rozliczających się z budżetem terenowym.
§  3. Organizację i szczegółowy zakres działania wojewódzkich zarządów przemysłu gastronomicznego określi Minister Handlu Wewnętrznego w drodze instrukcji wydanej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
§  4. 1 Wojewódzkie zarządy przemysłu gastronomicznego utrzymywane będą z kredytów właściwych budżetów terenowych.
§  5. Dyrektorzy wojewódzkich zarządów przemysłu gastronomicznego podlegają kierownikom wydziałów handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
§  6. Wykonanie uchwały i ustalenie terminu rozpoczęcia działalności poszczególnych wojewódzkich zarządów przemysłu gastronomicznego porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 5 uchwały nr 251 z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie zmiany zasad finansowania kosztów utrzymania wojewódzkich zarządów przedsiębiorstw terenowych (M.P.53.A-36.454) z dniem 1 stycznia 1953 r.