Monitor Polski

M.P.2017.445 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019", zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) koordynowanie i monitorowanie wdrożenia "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019", zwanego dalej "Programem";
2) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji Programu wraz z wnioskami i przedstawianie ich Radzie Ministrów;
3) monitorowanie wdrażania wniosków z raportów otrzymanych od instytucji ewaluujących Program;
4) dokonanie pomiaru realizacji celów Programu.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) zastępca przewodniczącego - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub wskazany przez niego zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) pozostali członkowie:
a) w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wiceprezesa lub zastępcy, wyznaczeni przez:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Energii,
Ministra Finansów 1 ,
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
Ministra Koordynatora Służb Specjalnych,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Rozwoju 2 ,
Ministra Skarbu Państwa 3 ,
Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Sprawiedliwości,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Środowiska,
Ministra Zdrowia,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
b) Szef Służby Cywilnej;
4) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestniczenia w pracach Zespołu z głosem doradczym przedstawicieli organów administracji rządowej i podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 pkt 3.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Zespołu.
2.  Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący, zastępca albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
3.  Przewodniczący może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Zespołu.
§  5.  W ramach Zespołu przewodniczący powołuje grupy robocze do realizacji zadań określonych w Programie.
§  6. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia, Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
2.  Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
§  7.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, w zakresie określonym w § 2, są zobowiązane do współdziałania oraz udzielania Zespołowi pomocy przy realizacji jego zadań.
§  8. 
1.  Wydatki związane z działalnością Zespołu i powołanych grup roboczych są pokrywane z budżetu państwa, ze środków przeznaczonych na realizację Programu, których dysponentami są poszczególni członkowie Zespołu inicjujący określone działanie.
2.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  9.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  10. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2.  Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie okresowe z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 30 maja każdego roku kalendarzowego.
3.  Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów ostatniego sprawozdania zawierającego podsumowanie realizacji Programu.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie: Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595), które weszło w życie z mocą od dnia 28 września 2016 r.
2 Obecnie: Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595), które weszło w życie z mocą od dnia 28 września 2016 r.
3 Dział administracji rządowej Skarb Państwa został uchylony, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.