Monitor Polski

M.P.2008.16.176

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 marca 2008 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa (w gramach)Średnica (w milimetrach)Stop/próbaWielkość emisji (w sztukach)
strona głównastrona odwrotna
2 złW centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2008. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunek Ratusza w Łowiczu. Z lewej i z prawej strony stylizowane wizerunki drzew. U dołu stylizowany wizerunek fragmentu wycinanki łowickiej. U góry półkolem napis: ŁOWICZ.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,1527,0CuAl5Zn5Sn11.100.000