Monitor Polski

M.P.2019.798

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 20 września 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie stylizowany fragment pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, przedstawiający trzy krzyże z ukrzyżowanymi na nich kotwicami, poniżej częściowo na ich tle napisy: ANNA oraz SOLIDARNOŚĆ - znak graficzny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Z lewej strony pomnika wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m/w. Z prawej strony pomnika napis: 10 ZŁ. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie portret Anny Walentynowicz. W otoku od lewej strony ku górze napis: 90. ROCZNICA URODZIN ANNY WALENTYNOWICZ, z prawej strony portretu półkolem napisy: odwaga, skromność, konsekwencja

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 12 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.