Monitor Polski

M.P.2018.327

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 kwietnia 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej strony fragment pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie przedstawiający postać żołnierza Błękitnej Armii ze sztandarem w ręku. Powyżej, z prawej strony napis: 10 ZŁ. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony fragment pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie przedstawiający postać kawalerzysty Błękitnej Armii na koniu z szablą w ręku. Z lewej strony, u dołu, wizerunek orła noszonego na mundurach przez ochotników z Ameryki Północnej do Armii Polskiej we Francji, powyżej orła napis: 1917-1919. W otoku od lewej strony ku górze, napis: 100-LECIE CZYNU ZBROJNEGO POLONII AMERYKAŃSKIEJ

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w graniach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.