Monitor Polski

M.P.2017.915

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej pięć wieków reformacji w Polsce

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej pięć wieków reformacji w Polsce, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 października 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, powyżej orła półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017, z prawej strony orła napis: 20 ZŁ. Poniżej pozioma linia oddzielająca dwie płaszczyzny. Pod linią, na tle wykonanego mikrodrukiem fragmentu tekstu konfederacji warszawskiej, napis: POKÓJ MIĘDZY ROZRÓŻNIONYMI / W WIERZE ZACHOWAĆ i poniżej z prawej strony napis: AKT KONFEDERACJI / WARSZAWSKIEJ 1573. U dołu stylizowane odciski pieczęci. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek popiersia Juliusza Burschego, biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z komandorią Orderu Polonia Restituta. U góry półkolem napis: BISKUP JULIUSZ BURSCHE 1862-1942. Z prawej strony wizerunku biskupa napis: PIĘĆ / WIEKÓW / REFORMACJI / W POLSCE

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
Techniki dodatkowemikrodruk
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.