Monitor Polski

M.P.2017.823

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie objawień fatimskich, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 15 września 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie stylizowane wizerunki trojga dzieci, którym ukazała się Matka Boża w Fatimie: św. św. Hiacynty i Franciszka Marto oraz Łucji dos Santos. Wzdłuż górnego brzegu monety, od lewej strony ku prawej, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017. U dołu, na wyodrębnionej półkolistej płaszczyźnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek korony wieńczącej figurę Matki Bożej Fatimskiej, poniżej korony wizerunek lilii. Wzdłuż górnego brzegu monety, od lewej strony ku prawej, napis: 100-LECIE OBJAWIEŃ FATIMSKICH

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary

(w milimetrach)

36,00 x 24,00 (owal)
PróbaAg 925/1000
Masa (w graniach)10,00
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 25 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.