Monitor Polski

M.P.2017.451

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Zadwórze

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Zadwórze, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 maja 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony u góry, na tle wyodrębnionej płaszczyzny w kształcie koła utworzonej z pionowych linii, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z jego prawej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017, poniżej napis: 20 / ZŁ. Z lewej strony stylizowana postać stojącej bogini Ateny, w hełmie, wspartej na włóczni. U dołu półkolem napis: POLSKIE TERMOPILE. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony portret bohatera bitwy pod Zadwórzem Konstantego Zarugiewicza w mundurze i czapce, w dolnej części na tle portretu półkolem napis: KONSTANTY ZARUGIEWICZ. Z prawej strony u góry półkolem napis: ZADWÓRZE / 17 VIII 1920, u dołu stylizowany wizerunek orderu Virtuti Militari

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 18 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.