Monitor Polski

M.P.2016.1166

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 grudnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła napis: 10 zł, pod napisem oznaczenie roku emisji: 2016. U góry z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W tle stylizowany wizerunek szybu Krakus Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek". Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony wizerunek krzyża, z zawieszonymi na nim dziewięcioma górniczymi lampkami, umieszczony w wyłomie stylizowanego fragmentu muru kopalni. Półkolem, u góry z prawej strony napis: 35. ROCZNICA i u dołu napis: PACYFIKACJI KOPALNI "WUJEK"

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.