Monitor Polski

M.P.2016.1165

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 grudnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, stylizowany awers talara z półpostacią Stefana Batorego w koronie i zbroi, z berłem w dłoni, zwróconego w prawą stronę; po bokach wizerunku króla oznaczenie roku: 15-80; z prawej strony półkolem, częściowo zakryty, napis: +STEPHANVS. U dołu z prawej strony, na płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2016; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, stylizowany wizerunek rewersu talara Stefana Batorego, z wizerunkiem orła w koronie z tarczą herbową rodu Batorych na piersi; z prawej strony półkolem, częściowo zakryty, napis: MAG+DVX+LITVA. Z prawej strony u dołu wizerunek fragmentu awersu szeląga Stefana Batorego z ozdobną literą: S pod koroną; u góry na tle korony i litery tarcza herbowa rodu Batorych; w otoku, częściowo zakryty, napis: STEPHA D G REX POL. Wzdłuż prawej krawędzi monety, od góry ku dołowi, półkolem napis: SZELĄG, TALAR STEFANA BATOREGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji (w sztukach)do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.