Monitor Polski

M.P.2016.261

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 18 kwietnia 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół orła rozchodzące się koncentrycznie okręgi; pomiędzy okręgami na wyodrębnionych płaszczyznach półkolem napisy: BEZPIECZEŃSTWO, PRZYSZŁOŚĆ, STABILNOŚĆ / WARTOŚĆ, HISTORIA / PAŃSTWO, KULTURA / WIEDZA, PIENIĄDZ, ROZWÓJ / BANK, RYNEK. U góry, na wyodrębnionej płaszczyźnie, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016, w dolnej części z prawej strony na tle koncentrycznie rozchodzących się okręgów napis: 10 ZŁ. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wyodrębniona płaszczyzna w kształcie koła, z lewej strony stylizowany wizerunek drzewa, w jego tle wyodrębnione płaszczyzny i spiralny wzór. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: CENTRUM PIENIĄDZA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, u dołu półkolem napis: IM. SŁAWOMIRA S. SKRZYPKA

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000 oraz selektywne złocenie
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 40 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.