Monitor Polski

M.P.2018.656

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 lipca 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzneStrona przednia:

w środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie w kolorach granatowym i zielonym, portret króla Kazimierza III Wielkiego oraz, z prawej strony portretu, półkolem, napis: KAZIMIERZ III / WIELKI, w kolorze granatowym. Z lewej strony medalionu, u góry, napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, w kolorach niebieskim i granatowym; poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis: WARSZAWA / 8 GRUDNIA 2017 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze granatowym. Na dole oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia serii i numeru stylizowana rozeta gotycka w kolorach szaroniebieskim, różowym i jasnozielonym. Z lewej strony banknotu, u góry i symetrycznie na dole, dwa niezadrukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, widoczne są pod światło. Z lewej strony rozety, prostopadle, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnozielonym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 50, w kolorze niebieskim, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze szarym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH, w kolorze szarym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie rombu o wypukłych brzegach, w kolorach granatowym i niebieskim, wypełnionych ornamentem w kolorze białym. Poniżej prostopadle zapisanej liczby: 50 oraz powyżej oznaczenia w kształcie rombu i z ich prawej strony, drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 50, w kolorach niebieskim i granatowym, obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach niebieskim i granatowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach niebieskim i granatowym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze szaroniebieskim (uzupełnienie elementów w kolorze oliwkowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu monogram - litera: K z koroną, wydrukowany farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z zielonego na niebieski. Pod monogramem wyodrębniona płaszczyzna w kolorach szarym i jasnoniebieskim. Na płaszczyźnie widoczne, w zależności od kąta patrzenia, korona w owalu lub liczba: 50. Na płaszczyźnie, u dołu, z lewej strony napis: DEL. A. HEIDRICH SC. J. MOORE, w kolorze granatowym. Z prawej strony owalu oraz monogramu, pionowo, oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym. W tle owalu i monogramu oraz w górnej i w dolnej części, powtarzająca się liczba: 50, w kolorze niebieskim. Tło banknotu pokryte giloszem w kolorach jasnoniebieskim, fioletowym i beżowym

Strona odwrotna:

w środkowej części banknotu stylizowany wizerunek orła z pieczęci majestatycznej króla Kazimierza III Wielkiego, w kolorze granatowym; poniżej insygnia królewskie - jabłko i berło, w kolorze granatowym. Z lewej strony wizerunku orła, u dołu, stylizowany fragment panoramy Kazimierza i napis: CASMIRVS, w kolorze niebieskim; z prawej strony wizerunku orła, u góry, stylizowany fragment panoramy Krakowa i napis: CRACOVIA, w kolorze niebieskim. U góry banknotu napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach granatowym i zielonym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach różowym i beżowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach zielonym i niebieskim. Poniżej wizerunku orła prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach zielonym i granatowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 50, w kolorach zielonym i granatowym, obwiedziona białym polem; z prawej strony napis: PIĘĆDZIESIĄT / ZŁOTYCH, w kolorach granatowym i zielonym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach zielonym i granatowym. Poniżej płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze różowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach zielonym i granatowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze niebieskim. Z lewej strony wizerunku orła, na tle wstęgi wypełnionej giloszem w kolorach niebieskim, beżowym, oliwkowym i fioletowym, owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze oliwkowym (uzupełnienie elementów w kolorze szaroniebieskim znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Z prawej strony wizerunku orła, częściowo na tle fragmentu panoramy Krakowa, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorze granatowym. Poniżej klauzuli kompozycja linii w kolorach szarym, niebieskim i fioletowym, układających się w liczby: 50. U góry i symetrycznie na dole dwa pola w kolorze białym, wypełnione w części środkowej giloszem w kolorze niebieskim. W prawym górnym rogu liczba: 50, w kolorach granatowym i zielonym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Poniżej wstęga wypełniona giloszem w kolorach niebieskim i beżowym. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze niebieskim i wypełnione liniami w kolorze beżowym. Na tle fragmentu panoramy Krakowa, poniżej klauzuli i z prawej strony liter: NBP, drobne kółka w kolorze jasnozielonym

Kolory zasadniczegranatowy, niebieski, jasnozielony
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVStrona przednia:

kwadrat z napisem: 50 / ZŁ, u dołu z lewej strony portretu - w kolorze seledynowym, wyodrębniona płaszczyzna w prawym dolnym rogu - w kolorze seledynowym, fragmenty giloszu w prawej części banknotu - w kolorze seledynowym, numeracja w prawej części banknotu - w kolorze pomarańczowym.

Strona odwrotna:

fragmenty wstęgi wypełnionej giloszem w lewym górnym rogu i w prawym górnym rogu oraz litery: NBP, w prawym dolnym rogu - w kolorze żółtym

Papierkolorbiały
znak wodnyportret króla Kazimierza III Wielkiego i, prostopadle, liczba: 50
nitka zabezpieczającanitka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem: 50 ZŁ oraz jego odbiciem lustrzanym
Numeracjakolorczarny i czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej, litery serii i cyfry jednej numeracji w lewej części banknotu na dole, w układzie poziomym, pod napisem: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, drugiej numeracji - w prawej części banknotu, w układzie pionowym
Wymiary132 x 66 mm
Techniki dodatkoweprzezroczysta warstwa ochronna na stronie przedniej i odwrotnej banknotu
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 600 000 000