Ustalenie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023.

Monitor Polski

M.P.2019.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023, stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone dla wyborów przeprowadzonych w związku z upływem poprzedniej kadencji rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą.
Ustala się wzory:
1)
potwierdzenia złożenia przez organ partii politycznej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
potwierdzenia złożenia przez pełnomocnika wyborczego zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)
potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4)
protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5)
obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(-ów) radnego(-ych) w wyborach uzupełniających oraz w wyborach ponownych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6)
obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rady, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;
7)
obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;
8)
protokołu przekazania dokumentów obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POTWIERDZENIE złożenia przez organ partii politycznej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

POTWIERDZENIE złożenia przez pełnomocnika wyborczego zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Obwieszczenie ......................... Komisji Wyborczej w .............................

(nazwa) (miejscowość)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE/ PRZEDTERMINOWE/ PONOWNE/ DO/ NOWEJ/NOWEGO/ RADY GMINY/RADY DZIELNICY/ RADY POWIATU/ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA/ WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA*

wzór