Monitor Polski

M.P.2019.1021

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wojciech Korfanty

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wojciech Korfanty.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 listopada 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY