Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2013.383

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski.

Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 22 maja 2013 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 50 ZŁ

Wartość50 zł
Cechy graficznestrona

główna

U dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-13. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej kropce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: PRAEMISLAI III./ OTTOCARI BOHEMIAE/REGIS FILIUS/PRAEMISLAI I./POLONIAE REGIS GENER,/ OBIIT PRAGAE A.D. 1305./REGNI IN POLONIA 5./AETATIS 33 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona

odwrotna

Centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Wacława II Czeskiego z profilu, w koronie na miękkim kapeluszu ze skrzydłem odwiniętym nad czołem, w płaszczu gronostajowym i z ozdobnym łańcuchem na szyi. W otoku napis: VENCESLAUS BOHEMUS zakończony kropką. Po lewej stronie, u dołu, sygnatura: I. P. H. F.
Brzeg (bok) Na boku napis: WACŁAW II CZESKI, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach) 62,20
Średnica (w milimetrach) 45,00
PróbaAg 999/1000
Wielkość emisji (w sztukach) do 5000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ

Wartość500 zł
Cechy graficznestrona

główna

U dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-13. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej kropce, napis: 500 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: PRAEMISLAI III./ OTTOCARI BOHEMIAE/REGIS FILIUS/PRAEMISLAI I./POLONIAE REGIS GENER,/ OBIIT PRAGAE A.D. 1305./REGNI IN POLONIA 5./AETATIS 33 zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
strona

odwrotna

Centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Wacława II Czeskiego z profilu, w koronie na miękkim kapeluszu ze skrzydłem odwiniętym nad czołem, w płaszczu gronostajowym, z ozdobnym łańcuchem na szyi. W otoku napis: VENCESLAUS BOHEMUS zakończony kropką. Po lewej stronie, u dołu, sygnatura: I. P. H. F.
Brzeg (bok) Na boku napis: WACŁAW II CZESKI, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach) 62,20
Średnica (w milimetrach) 45,00
PróbaAu 999,9/1000
Wielkość emisji (w sztukach) do 750