Monitor Polski

M.P.2018.935

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór:
1) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;
5) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;
6) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (M.P. poz. 838).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY GMINY LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PROTOKOŁU REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY GMINY LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO: RADY GMINY LICZĄCEJ POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW, RADY POWIATU, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA I RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR PROTOKOŁU REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO: RADY GMINY LICZĄCEJ POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW, RADY POWIATU, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA I RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROTOKOŁU REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA I PREZYDENTA MIASTA