Ustalenie wzorcowego regulaminu powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowych.

Monitor Polski

M.P.1962.77.358

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 października 1962 r.
w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie zasad powoływania wart przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 52, poz. 250) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzorcowy regulamin powoływania i pełnienia wart przeciwpożarowych w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
Prezydia rad narodowych wprowadzające obowiązek pełnienia wart przeciwpożarowych uchwalają regulamin pełnienia tych wart, opierając się na regulaminie wzorcowym (§ 1) i wprowadzając doń należnie od potrzeb i warunków miejscowych odpowiednie zmiany lub uzupełnienia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN WZORCOWY POWOŁYWANIA I PEŁNIENIA WART PRZECIWPOŻAROWYCH

§ 1.
1.
Prezydium rady narodowej, które uchwaliło wprowadzenie obowiązku pełnienia wart przeciwpożarowych, ustala szczegółowy regulamin pełnienia tych wart przez zobowiązanych.
2.
Regulamin ten powinien być podany do publicznej wiadomości w sposób przyjęty na danym terenie i wskazywać:
1)
miejscowości (wsie), w których wprowadza się obowiązek pełnienia warty,
2)
okres, na który wprowadza się pełnienie warty, z zaznaczeniem, czy jest to warta dzienna czy nocna,
3)
godziny rozpoczęcia i zakończenia warty (dziennej i nocnej),
4)
liczbę osób przypadających na jedną wartę,
5)
obowiązki wartowników w czasie pełnienia warty,
6)
ustalone znaki rozpoznawcze dla wartowników

oraz zawierać

7)
pouczenie, że za uchylanie się od obowiązku pełnienia warty bądź też za niedbale wykonywanie tego obowiązku grozi kara aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3.000 zł (na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. Nr 20, poz. 120).
3.
Na podstawie uchwalonego regulaminu pełnienia wart sołtysi sporządzą dla poszczególnych miejscowości imienne wykazy zobowiązanych oraz kolejność pełnienia przez nich warty. Wykazy te powinny być wywieszone w miejscu i w sposób przyjęty dla danej miejscowości i stale aktualizowane.
4.
Wezwanie do pełnienia warty następuje w formie ogłoszenia wykazu osób zobowiązanych albo w formie indywidualnego zawiadomienia.
§  2.
1.
W celu zapewnienia prawidłowości pełnienia warty prezydium rady narodowej po porozumieniu z kierownikiem właściwej terenowo straży pożarnej i właściwym sołtysem ustala:
1)
środki i sposoby alarmowania,
2)
trasy obchodów wartowników,
3)
liczbę wartowników wyznaczonych na jedną wartę.
2.
Liczbę osób wyznaczonych na jedną wartę przeciwpożarową ustala się w zależności od wielkości obszaru, sposobu zabudowy oraz innych warunków mających wpływ na zagrożenie pożarowe danej miejscowości.
§  3.
Do obowiązków wartownika należy w szczególności:
1)
punktualne przybycie na miejsce objęcia warty,
2)
przeciwdziałanie zauważonym w czasie pełnienia warty naruszeniom przez mieszkańców przepisów o zapobieganiu pożarom,
3)
niezwłoczne alarmowanie mieszkańców zagrożonych domostw oraz najbliższej straży pożarnej i sołtysa o powstałym pożarze.
§  4.
Wartownicy w czasie pełnienia warty powinni nosić znaki rozpoznawcze (§ 1 ust. 2 pkt 6), a w czasie warty nocnej - posiadać przyrządy oświetleniowe nie stwarzające niebezpieczeństwa pożaru.
§  5.
Kontrolę pełnienia warty przeciwpożarowej przez zobowiązanych przeprowadzają przedstawiciele prezydium właściwej rady narodowej, komend straży pożarnych i Milicji Obywatelskiej.