Ustalenie wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1959.102.549

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1962 r.

ZARZĄDZENIE NR 549
MINISTRÓW: SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, ZDROWIA, OŚWIATY I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 30 listopada 1959 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych. *

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz §§ 3, 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218) zarządza się, co następuje:
Wydziały szkół wyższych wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora z określonych w wykazie głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że temat rozprawy doktorskiej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć samodzielnego pracownika nauki.
Wydziały szkół wyższych wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej lub specjalności naukowej wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że temat rozprawy habilitacyjnej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć profesora.
Wymienione w § 1 i § 2 wydziały szkół wyższych mogą nadawać stopnie naukowe pod warunkiem zaproszenia do udziału w przewodzie z głosem stanowczym samodzielnych pracowników nauki z jednoimiennych wydziałów innych szkół wyższych, a w razie braku takich wydziałów - z wydziałów pokrewnych lub z innych placówek naukowych, tak ażeby przy przewodzie liczbowy stan wydziału odpowiadał warunkom określonym w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218).
Prawo nadawania stopnia naukowego określonego w załączniku nr 1 i nr 2 wygasa z dniem 31 grudnia 1962 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH NA CZAS OZNACZONY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

1.
Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu - doktora nauk ekonomicznych
2.
Wydział Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - doktora nauk technicznych
3.
Wydział Filologiczno-Historyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku - doktora nauk humanistycznych
4.
Wydział Filologiczno-Historyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie - doktora nauk humanistycznych
5.
Wydział Geograficzno-Biologiczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie - doktora nauk przyrodniczych
6.
Wydział Filologiczno-Historyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu - doktora nauk humanistycznych
7.
Wydział Dyplomatyczno-Konsularny w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie - doktora nauk prawnych

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH NA CZAS OZNACZONY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

1.
Wydział Budownictwa Wodnego na Politechnice Gdańskiej,
2.
Wydział Budowy Okrętów na Politechnice Gdańskiej,
3.
Wydział Mechaniczno-Energetyczny na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach,
4.
Wydział Melioracji Wodnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
5.
Wydział Ogrodniczy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
6.
Wydział Zootechniczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
7.
Wydział Leśny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
8.
Wydział Zootechniczny w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu,
9.
Wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
10.
Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
11.
Wydział Handlu w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
12.
Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Krakowie,
13.
Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Łodzi,
14.
Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Warszawie.
* Z dniem 19 kwietnia 1962 r. traci moc nin. zarządzenie w zakresie wydziałów wyższych szkół pedagogicznych, zgodnie z § 3 zarządzenia z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów wyższych szkół pedagogicznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopnia naukowego doktora (M.P.62.34.162).

Z dniem 12 czerwca 1962 r. tracą moc przepisy nin. zarządzenia w zakresie wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 5 zarządzenia z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas określony do nadawania stopni naukowych (M.P.62.47.224).