Ustalenie wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1962.72.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 15 września 1962 r.
w sprawie ustalenia wykazów wydziałów akademii medycznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych. *

Na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz §§ 3, 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218) zarządza się, co następuje:
Wydziały szkół wyższych, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora z określonych w wykazie głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem że temat rozprawy doktorskiej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, samodzielnego pracownika nauki.
Wydziały szkół wyższych, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem że temat rozprawy habilitacyjnej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przez jednego, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, profesora.
Wymienione w § 1 i § 2 wydziały szkół wyższych mogą nadawać stopnie naukowe pod warunkiem zaproszenia do udziału w przewodzie z głosem stanowczym samodzielnych pracowników nauki z jednoimiennych wydziałów innych szkół wyższych, a w razie braków takich wydziałów - z wydziałów pokrewnych lub z innych placówek naukowych, tak ażeby przy przewodzie liczbowy stan wydziału odpowiadał warunkom określonym w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218).
Prawo nadawania stopnia naukowego określonego w załączniku nr 1 i nr 2 wygasa z dniem 31 grudnia 1965 r.
Tracą moc przepisy zarządzenia Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty i Spraw Zagranicznych z dnia 30 listopada 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski Nr 102, poz. 549) w części dotychczas obowiązującej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ WYDZIAŁÓW AKADEMII MEDYCZNYCH UPRAWNIONYCH NA CZAS OZNACZONY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Lublinie - doktora farmacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ WYDZIAŁÓW AKADEMII MEDYCZNYCH UPRAWNIONYCH NA CZAS OZNACZONY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

1. Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Krakowie.

2. Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Łodzi.

3. Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Warszawie.

* Z dniem 3 marca 1966 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz.U.59.35.218), w związku z uchyleniem tego rozporządzenia przez § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz.U.66.8.54).