Ustalenie taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.

Monitor Polski

M.P.1963.62.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 sierpnia 1963 r.
w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz § 1 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
Składki za prowadzone przez "Wartę" Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, Spółka Akcyjna, obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych, będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce, ustala się w wysokości określonej w taryfie stanowiącej załącznik do zarządzenia.
1.
Składkę pobiera się za jeden rok, licząc od daty zawarcia ubezpieczenia, lub za okresy krótsze, obejmujące jednak cały czas pobytu pojazdu mechanicznego w Polsce.
2.
W razie przedłużenia ubezpieczenia zawartego na okres krótszy od jednego roku składkę za okres przedłużenia pobiera się w wysokości stanowiącej uzupełnienie do wysokości składki przypadającej według taryfy za łączny okres ubezpieczenia.
3.
W razie przedłużenia ubezpieczenia zawartego na jeden rok o dalszy okres do 8 miesięcy włącznie składkę za okres przedłużenia pobiera się w wysokości 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, przy czym rozpoczęty miesiąc liczy się za pełny; w razie przedłużenia tego ubezpieczenia ponad 8 miesięcy, składkę za cały okres przedłużenia aż do 12 miesięcy pobiera się w wysokości składki rocznej.
Zapłata składki powinna nastąpić przed wprowadzeniem pojazdu mechanicznego do ruchu na terenie Polski, a w odniesieniu do pojazdów, które mają być zarejestrowane w Polsce – przed ich rejestracją.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 2 sierpnia 1963 r.

ZAŁĄCZNIK  1

TARYFA SKŁADEK ZA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z RUCHU POJAZDÓW MECHANICZNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU CUDZOZIEMCÓW DEWIZOWYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARZE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ PROWADZONE PRZEZ "WARTĘ", TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

Rodzaj pojazduOkres ubezpieczenia
do 7 dni złdo 15 dni złdo 30 dni złkażdy następny miesiąc zł1 rok zł
AB*)
1.Samochody osobowe72,-48,-96,-180,-96,-900,-
2.Autobusy**)480,-360,-600,-1.100,-600,-5.500,-
3.Przyczepy autobusowe240,-180,-300,-550,-300,-2.750,-
4.Samochody ciężarowe i ciągniki270,-X360,-540,-360,-2.700,-
5.Przyczepy do samochodów ciężarowych i ciągników135,-X180,-270,-180,-1.350,-
6.Pojazdy jednośladowe, motocykle z wózkiem i trójkołowce36,-24,-48,-96,-48,-480,-
7.przyczepy campingowe36,-24,-48,-96,-48,-480,-
*) Składki za siedmiodniowy okres ubezpieczenia przewidziane w kolumnie "B" mają zastosowanie wyłącznie do cudzoziemców dewizowych przekraczających granicę Polski na podstawie wizy tranzytowej oraz w stosunku do turystów obywateli Austrii, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji..

**) Za autobusy do 15 miejsc pobiera się 50% składki przewidzianej w pkt 2.

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 lipca 1965 r. (M.P.65.38.217) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 lipca 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 lipca 1971 r. (M.P.71.41.261) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 1971 r.