Monitor Polski

M.P.1965.38.217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 lipca 1965 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz § 1 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6 i z 1965 r. Nr 7, poz. 36) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce (Monitor Polski Nr 62, poz. 315) w odsyłaczu oznaczonym "*)" wyrazy "przybywających ze Skandynawii promem Ystad - Świnoujście" zastępuje się wyrazami "obywateli Austrii, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji."
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 lipca 1965 r.