Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.

Monitor Polski

M.P.1971.41.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 lipca 1971 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) oraz § 1 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 3, poz. 6, z 1965 r. Nr 7, poz. 36 i z 1967 r. Nr 6, poz. 22) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1963 r. w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce (Monitor Polski z 1963 r. Nr 62, poz. 315 i z 1965 r. Nr 38, poz. 217) wprowadza się dodatkowy pkt 7 w brzmieniu:
Rodzaj pojazduOkres ubezpieczenia
do 7 dni złdo 15 dni złdo 30 dni złkażdy następny 1 rok zł
AB*)miesiąc zł
"7. przyczepy campingowe36,-24,-48,-96,-48,-480,-"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.