Monitor Polski

M.P.1953.A-94.1314

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 września 1953 r.
w sprawie usługowego wypieku pieczywa na zlecenie producentów rolnych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. Nr 67, poz. 418) zarządza się, co następuje:
§  1. We wszystkich powiatach na terenie całego państwa, w których producenci rolni zwolnieni są od obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym zboża na rzecz państwa (odsypów) i uiszczania opłat w naturze za przemiał (miarek), dozwolony jest usługowy wypiek pieczywa według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.
§  2. Za wypiek usługowy w rozumieniu niniejszego zarządzenia uważa się wymianę żyta przez producentów rolnych na chleb za opłatą za wypiek w gotówce lub w naturze.
§  3. Usługowy wypiek chleba (§ 2) może odbywać się tylko w piekarniach gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
§  4. Za 100 kg dostarczonego żyta przy opłacie za wypiek w gotówce producent rolny otrzymuje:
1) przy wymianie żyta na chleb żytni 60% - 80 kg chleba i 37 kg otrąb oraz uiszcza opłatę za wypiek 60 zł;
2) przy wymianie żyta na chleb żytni 82% - 115 kg chleba i 15 kg otrąb oraz uiszcza opłatę za wypiek 80 zł;
3) przy wymianie żyta na chleb żytni 97% - 138 kg chleba oraz uiszcza opłatę za wypiek 87 zł.
§  5. Za 100 kg dostarczonego żyta przy opłacie za wypiek w naturze producent rolny otrzymuje:
1) przy wymianie żyta na chleb żytni 60% - 60 kg chleba i 37 kg otrąb;
2) przy wymianie żyta na chleb żytni 82% - 85 kg chleba i 15 kg otrąb;
3) przy wymianie żyta na chleb żytni 97% - 102 kg chleba.
§  6. W tych powiatach na terenie państwa, w których producenci rolni nie zostali zwolnieni od obowiązku odstępowania przy przemiale gospodarczym zboża na rzecz państwa (odsypów) i uiszczania opłat w naturze za przemiał (miarek), dozwolony jest również usługowy wypiek pieczywa na zasadach podanych w § 4 i w § 5, z tym że od dostarczonej ilości żyta do wymiany na chleb zostaje pobrana odpowiednia ilość żyta za przemiał gospodarczy. Do wymiany żyta na chleb brana jest pod uwagę pozostała ilość zboża.
§  7. Szczegółowa instrukcja Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", zatwierdzona przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego, ureguluje tryb przyjmowania żyta, rozliczenia między punktami odbioru a piekarniami i wydawania pieczywa producentom rolnym.
§  8. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 12 marca 1953 r. w sprawie usługowego wypieku pieczywa na zlecenie producentów rolnych (Monitor Polski Nr A-35, poz. 446).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 15 dni od daty ogłoszenia.