Upoważnienie Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Monitor Polski

M.P.2014.835

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 2014 r.
w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 14s ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Upoważnia się Komitet do Spraw Europejskich do wykonywania zadań dotyczących wyrażania, w imieniu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie do przygotowanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna w rozumieniu art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259).
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.